اقتصاد سیاسی

از اقتصاد و سیاست

نویسنده: ریموند لوتا
ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به سوی کمونیسم

کتاب آموزشی شانگهای نویسنده: گروه نویسندگان شانگهای با مقدمه و ویاریش ریموند لوتا ترجمه منیر امیری ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۸۶

آمریکا در سراشیب

ریموند لوتا با همکاری فرانک شانون ترجمه منی امیری نشر آتش ۱۳۹۰