اقتصاد سیاسی

انگل وارگی امپریالیستی

انگل وارگی امپریالیستی و تغییر در ترکیب طبقاتی-اجتماعی در ایالات متحده از دهۀ ۱۹۷۰ تا به امروز: رصد کردن روندها و تغییرات نوشتۀ ریموند لوتا ترجمه از گروه مترجمین حزب کمونیست ایران (م ل م) تابستان ۱۴۰۱

از اقتصاد و سیاست

نویسنده: ریموند لوتا
ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به سوی کمونیسم

کتاب آموزشی شانگهای نویسنده: گروه نویسندگان شانگهای با مقدمه و ویاریش ریموند لوتا ترجمه منیر امیری ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۸۶

آمریکا در سراشیب

ریموند لوتا با همکاری فرانک شانون ترجمه منی امیری نشر آتش ۱۳۹۰

اتحاد شوروی سوسیالیست یا سوسیال-امپریالیست؟

مناظره ریموند لوتا با آلبریت ژیمانسکی ترجمه منیر امیری انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۴۰۰