کشتزارهای نیشکر را بسوزانید!

زمان مطالعه: 80 دقیقه یادداشت هایی براقتصاد سیاسی کوبا  از مجله ی انترناسیونالیستی «جهانی برای فتح» شماره های ۱۴ و ۱۵ سال ۱۳۶۹  به … ادامه خواندن کشتزارهای نیشکر را بسوزانید!