فرهنگ سراج

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

رفیق فرهنگ سراج در سال ۱۳۳۴ در آبادان متولد شد و در دامان کارگران شرکت نفت پرورش یافت. او برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در آنجا به کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی (احیاء) پیوست. او از فعالین برجسته اتحادیه در فاصله سالهای ۶۰ – ۵۷ در آبادان بود. او از سازماندهندگان تظاهرات قربانیان سینما رکس در آبادان بود و به همین دلیل توسط پاسداران دستگیر شد. فرهنگ در مقاومت مردمی آبادان و خرمشهر در مقابل نیروهای عراقی شرکت جست و تجربه نظامی کسب کرد. رفیق فرهنگ سراج از ایدئولوژیک ترین و محکمترین و صادق ترین رفقای جنگل بود. او مسئولیت حفاظت از رهبری را بعهده داشت. رفیق فرهنگ این وظیفه را با هشیاری، دقت و تعهد بالا به پیش برد. یک روز پس از قیام آمل رفیق فرهنگ همراه با تعداد دیگری از رفقا منجمله رفیق سیامک زعیم وبرخی رفقای دیگر در خانه ای به اسارت نیروهای دشمن درآمدند. رفیق فرهنگ همراه با نه نفر دیگر از رفقا در روز نهم بهمن ۶۰ در ملاء عام تیرباران شدند.