حسن امیری

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
رفیق حسن امیری (کاک جلال): از فعالین گروه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر؛ از فعالین جنبش کارگری در شهر اصفهان در سال ۵۷؛ از اعضای برجسته اتحادیه کمونیستهای ایران و از مسئولین نظامی پیشمرگه های زحمتکشان در بوکان. معاون نظامی گروه وریا درجنگل.رفیق حسن با وجود اینکه طرفدار نظرات رفیق جانباخته هاشم مازندرانی – مسئول شاخه آذربایجان اتحادیه – و مخالف طرح سربداران بود، اما فعالانه برای به اجرا درآوردن طرح اکثریت سازمان تلاش کرد و نقش و مسئولیتهای مهم بر عهده گرفت. او نمونه برجسته ای از بکاربست پرنسیپهای کمونیستی در رابطه با مناسبات میان اقلیت و اکثریت در یک سازمان کمونیستی بود. او در عین مبارزه اصولی برای نظرات خویش، تلاش داشت که اتحاد عمل سازمان حفظ شود. رفیق حسن در پاییز سال ۶۲ دستگیر شد. قهرمانانه در مقابل فشارهای دشمن ایستادگی کرد و به دفاع از آرمانهای کمونیستی پرداخت. رفیق حسن امیری در سال ۶۳ به جوخه اعدام سپرده شد