سیامک زعیم (شهاب)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

رفیق سیامک زعیم در سال ۱۳۲۳ در کاشان متولد شد. در دوران دبیرستان جزو فعالین دبیرستان البرز تهران بود. در سال ١٣۴٢ براى تحصیل به آمریکا رفت و در کالیفرنیا به صفوف کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور پیوست. سیامک در این دوره جزو فعالین جنبش ضد جنگ ویتنام در آمریکا بود و نامش توسط اف بى آى در فهرست کمونیستها ثبت شد. او بسیار متأثر از نظرات مائو تسه دون و انقلاب فرهنگی پرولتاریایی چین شد و در سال ۱۳۴۷ «سازمان انقلابیون کمونیست( م- ل)» را بنیان گذاری کرد و رهبر ایدئولوژیک- سیاسى این سازمان شد. بسیاری از مقالات و جزوات سیاسی و تئوریک سازمان انقلابیون کمونیست توسط او نوشته شد. از جمله جزوۀ معروف «مارکسیست لنینیستها و مشی چریکی» که در سال ۱۳۵۲ منتشر شد. رفیق سیامک از سال ۵۵ و با تشکیل اتحادیه کمونیستهای ایران در رهبری این تشکیلات قرار داشت و مسئولیت نشریه حقیقت را بر عهده داشت. او در سال ١٣۵٧ به ایران برگشت و به سازماندهی تشکیلات اتحادیه کمونیستها در ایران پرداخت. وى طراح اصلى قیام سربداران و رهبر سیاسی آن قیام و مبارزه مسلحانه بود. رفیق سیامک زعیم در ۶ بهمن ماه ١٣۶٠ یک روز پس از شکست قیام آمل در شهر دستگیر شد و در زندان اوین تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت. اما هرگز روحیه مقاومت و پایداری اش را از دست نداد و در بهمن ۱۳۶۳ به جوخه اعدام سپرده شد.