درود بیکران بر مردم مبارز کردستان!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

مردم مبارز کردستان!

شما بار دیگر به میدان آمده اید؛ با جسارت و دلاوری!

این بار در شمار وسیع به میدان آمده اید، با گامهایی آهنین و با عزم و اراده ای استوار!

اقدام شما به اعتصاب سراسری، پاسخی بود به جنایتکاران حاکم که بزدلانه پنج تن از فرزندان مان را به قتل رساندند.

درود بر معلمان، استادان، دانش آموزان و دانشجویانی که پرچم آگاهی و آزادیخواهی فرزاد کمانگر را برافراشتند!

درود بر زنانی که یاد شیرین علم هولی را گرامی داشتند!

درود بر کارگران و زحمتکشانی که بر آتش خشم علی حیدریان دمیدند!

درود بر جوانانی که شور انقلابی فرهاد وکیلی را به نمایش در آوردند!

درود بر کارکنان بخش دولتی و خصوصی که ظلمی که بر مهدی اسلامیان روا داشته شد را بی پاسخ نگذاشتند!

درود بر آن زن نانوایی که از  لقمه نان فرزندان یتیم خود زد تا با اعتصاب همراهی کند!

درود بر آن شیر فروش زحمتشکی که از درآمد ناچیزش گذشت تا به اعتصاب یاری رساند!

درود بر مردم مبارز کامیاران، مریوان، سنندج، بوکان، بانه، سقز، مهاباد و همه شهرها و روستاهای کردستان که تهدید و ارعاب دشمن را به هیچ گرفتند!

اعتصاب شما بار دیگر به دشمن نشان داد که با خلقی مبارز و آگاه روبروست. خلقی که تشنه رهائی از ستم ملی و مذهبی، طبقاتی و جنسیتی است.  شما با اعتصاب خود نشان دادید که شعله مبارزه در کردستان خاموش ناپذیر است و هر آن می تواند زبانه گیرد و تباهی و ستم را بسوزاند.

رژیم تلاش زیادی به کار برد تا مانع این اعتصاب سراسری شود. انفراد و بی پایگی اش آن چنان عیان بود که تکرار  طرحهایی که برای ۲۲ بهمن سال گذشته در تهران بکار برد به مضحکه ای در سنندج بدل شد. اعلان ۲۲۲ جایزه نفیس و نقدی و جنسی به مناسبت فاصله زمانی از روزی که خامنه ای از سنندج دیدار کرد، پرکاهی بود در توفان اراده مردم. این ترفند مسخره فقط چند صد نفر از عوامل رژیم را به گرد خود آورد. طی سی سال گذشته رژیم بارها به مناسبت های دولتی به مردم فشار می آورد که بازارها را ببندند، اما کسی تبعیت نمی کرد. ولی این بار علیرغم تهدید و قلدری نتوانست مانع از بستن مغازه ها شود.

پس از سی سال همبستگی سراسری مردم کردستان بی نظیر بود. این اعتصاب بیان دور جدیدی از بپاخیزی توده های کرد است. بیان روحیه مبارزاتی جدیدی است که در میان اقشار و طبقات مختلف کردستان شکل گرفته است.

این امر دریچه جدیدی در برابر خیزش سراسری مردم ایران گشوده است. جنبش انقلابی در کردستان نه تنها خار چشم گردانندگان جمهوری اسلامی است، بلکه امتیازی برجسته و نقطه قوتی بزرگ برای مردم ایران می باشد. خلقی که  دهسال در مقابل جمهوری اسلامی مقاومت مسلحانه کرده، از تجربه غنی مبارزاتی و از آگاهی سیاسی بالایی برخوردار بوده، از نزدیک فواید مبارزه متشکل و رزمنده را مشاهده کرده، می تواند بار دیگر پرچمدار انقلاب در ایران شود. این جنبش انقلابی خلق کرد بود که در دوران انقلاب ۵۷ از سنت های مذهبی دوری جست، مبارزات عادلانه اش نقش مهمی در افشای ماهیت ارتجاعی خمینی داشت و تنها منطقه ای در ایران بود که انقلاب توانست از عمق و دوام بیشتری برخوردار شود.

امروزه نیز مبارزه مردم کردستان می تواند نقش مهمی در قطبی کردن مجدد خیزش سراسری داشته باشد. کردستان  از نظر سیاسی چشم اسفندیار رهبران موج سبز است. چرا  که ستم ملی یک رکن مهم ماشین دولتی ارتجاعی است که رهبران موج سبز برای ترمیم و اصلاح آن به میدان آمده اند. اهمیت جنبش کردستان در این است که می تواند چشم  بسیاری از زنان و جوانان مبارزی که نسبت به موج سبز متوهم اند را باز کند و مردم را در سراسر ایران یاری دهد که مبارزه شان را بر پایه صحیح به پیش برند: بر پایه منافع اکثریت ستمدیدگان جامعه نه منافع این یا آن جناح حکومتی.

مردم سراسر ایران نه تنها باید به فعالانه از مبارزات مردم کرد حمایت کنندبلکه باید از تجارب انقلابی این خلق مبارز نیز بیاموزند. باید از نگاه و برخورد  شوونیستی گسست کنند و نقش پیشروی این خلق و خلاقیتهای مبارزاتی اش را برسمیت شناسند و بکار گیرند.

با اعتصاب سراسری ۲۳ اردیبهشت، مردم کردستان دستاورد سیاسی مهمی کسب کرده اند. نه تنها باید تلاشی همه جانبه به کار برد تا این دستاورد از عمق و گسترش بیشتری برخوردار شود بلکه باید مانع از آن شد که نیروهای طبقاتی سازشکار و تسلیم طلب و مدافع ناسیونالیسم ارتجاعی از این دستاورد برای شراکت در ائتلافات بورژوایی سود جویند. کسانی که می خواهند به مردم کردستان حقنه کنند که دشمنان دیروز به دوستان امروز بدل شده اند. کسانی که اعلامیه های موسوی و کروبی در محکومیت اعدامها را «نشانه گامی به جا و مسیری درست برای جلب اعتماد مردم کردستان» می دانند و عوامفریبی ها رهبران موج سبز حول چند و چون قضاوت را به عنوان همدردی با مبارزه مردم کرد جا می زنند. قوه قضائیه ای که توسط همین اصلاح طلبان بنیان نهاده شد و شمشیر «عدالت اش» تاریخا با خون ریزی از پیکر خلق کرد تیز شد. ملتی که از نظر رهبران موج سبز هنوز قوم محسوب می شود و آنان نیز مانند مردم دیگر نقاط ایران لایق «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بهتر نه یک کلمه بیشتر» هستند.

مردم مبارز کردستان، روشنفکران مترقی و کمونیستهای انقلابی!

مسولیت بزرگی بر عهده شماست. شما می توانید  پرچمدار انقلاب دمکراتیک نوین و سوسیالیستی در این منطقه حساس از جهان باشید و آینده نوینی را برای بشریت رقم زنید.  بیشک دور نوین مبارزات، وظایف جدیدی بر عهده همگی ما گذشته است. روزهای خاطره آفرین و با شکوه دیگری در راهند. جانفشانی ها و قهرمانی های زیادی باید از خود نشان دهیم. با دشمنی غدار روبروئیم که برخورد قهری با وی اجتناب ناپذیر است. تدارک پیروزمند این نبرد تلاش و سختکوشی بسیاری از ما می طلبد. اینکه مبارزات ما این بار به پیروزی و رهایی کامل دست یابد منوط به آن است که از تجارب مثبت و منفی مبارزه در کردستان – در زمینه های سیاسی و نظامی – بیاموزیم، فراتر از آن از تجارب مثبت و منفی موج اول انقلاب های پرولتری – از کمون پاریس تا انقلاب اکتبر روسیه تا انقلاب فرهنگی در چین – درس گیریم و با تکیه به آن درسها راه پیروزی را هموار کنیم. اینکه موج جدید مبارزات مردم بشارتگر مرحله دوم انقلاب پرولتری شود یا خیر؟ بستگی به تلاش کمونیستهای انقلابی دارد که  با تکیه به سنتز نوینی از علم انقلاب نقش پیشاهنگی خود را ایفا کنند و طبقه کارگر، ملل ستمدیده، زنان و جوانان را حول اهداف عالی و انترناسیونالیستی متحد کرده و به پیروزی دست یابند.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست _ لنینیست _ مائوئیست)

 24 اردیبهشت ۱۳۸۹