گزارش شرکت فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) در کارزار ضد نشست سران گروه ۲۰ در هامبورگ آلمان در روزهای ۷ و ۸ جولای ۲۰۱۷( ۱۶ و ۱۷ تیر ۱۳۹۶ )

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

همزمان با نشست سران بیست قدرت امپریالیستی و اقتصادی جهان موسوم به گروه ۲۰( G20 )در شهر هامبورگ آلمان، یک کارزار وسیع بین المللی علیه این نشست برگزار شد. طیف گسترده ای از نیروهای کمونیست، چپ و سوسیالیست، فمنیست، سندیکالیستها و اتحادیه های کارگری، فعالین ال.جی.بی.تی و جنبش کوئیر، آنارشیستها و گروه های اتونوم، فعالین محیط زیست و فعالین ضد جنگ از شهرهای مختلف آلمان، کشورهای مختلف اروپا و جهان در این کارزار مبارزاتی شرکت داشتند. فعالین و هواداران حزب ما نیز به همراه رفقای گروه مانیفست کمونیست انقلابی در اروپا )RCMG آر.سی.ام.جی( به صورت یک بلوک متحد انترناسیونالیستی شامل کمونیستهای ُکرد، ترک، افغانستانی، ایرانی، آلمانی و آمریکایی از روز اول تا هشتم جوالی در تجمعات، تظاهراتها، کنفرانسها و نشستهای متعدد این کارزار شرکت کردند. هدف اصلی بلوک ما در این نشست، طرح ضرورت و امکان انقلاب کمونیستی از طریق تبلیغ و ترویج سنتز نوین باب آواکیان بود.

معرفی فعالیتها و اهداف آر.سی.ام.جی در هامبورگ و جنبش توده ای ضد فاشیستی در آمریکا )fascism refuse )از دیگر اهداف ما بود. بیست هزار برگه از بیانیۀ سیاسی آر.سی.ام.جی با عنوان »بشریت به انقلاب و کمونیسم نوین نیاز دارد« به دو زبان آلمانی و انگلیسی در طول یک هفته در همایشها، تجمعات و تظاهراتهای مختلف پخش شد.

مضمون اصلی این بیانیه که به زودی ترجمۀ فارسی آن از طریق وبسایت حزب ما و نشریه حقیقت منتشر خواهد شد؛ تشریح اوضاع سیاسی جهان، وضعیت مردم در نظام سرمایه داری امپریالیستی و تأکید بر امکان و ضرورت انقلاب کمونیستی و نقش و اهمیت و جایگاه سنتز نوین باب آواکیان در به راه انداختن این جنبش انقلابی در سراسر جهان بود. کار یک به یک تشریحی با توده های مردم حول محتوی بیانیه، معرفی و توضیح اهمیت کتاب کمونیسم نوین باب آواکیان، خواندن اطلاعیه و بخشهایی از کتاب باب از طریق بلند گوی آمپلی فایر، مصاحبه با شبکه های خبری به زبانهای آلمانی، فرانسه و انگلیسی از دیگر محورهای کار تبلیغی و ترویجی بود. رفقای آر.سی.ام.جی در آلمان از هشت ماه پیش فعالیت جهت تدارکات سیاسی، لجستیکی و تشکیالتی برای حضور تأثیر گذار در این کارزار مهم مبارزاتی را آغاز کرده بودند. معرفی وسیع و مؤثر سنتز نوین کمونیسم و باب آواکیان، اعالم موجودیت و فعالیت آر.سی.ام.جی و گروه جهان بدون مرز و بدون امپریالیسم در هامبورگ، برقراری ارتباطات ایمیلی و تلفنی با تعدادی از توده های مشتاق و فعالین گروه ها و جریانات مترقی، چپ و انقلابی از دستاوردهای بیرونی بلوک ما در این کارزار بود. چگونگی به کار بست صحیح و دیالکتیکی مباحث و موضوعات سنتز نوین در جریان کار عملی توده ای و در پروسۀ تبلیغ-ترویج-سازماندهی، فشرده کردن صفوف کادرهای فعال آر.سی.ام.جی، جمعبندی از کمبودهای این تشکیالت جهت فعالیتهای آتی، افزایش روحیۀ مبارزاتی و انترناسیونالیستی رفقای فعال در این کارزار و طرح جمعی مباحث مهم تئوریک، سیاسی و اجرایی از دستاوردهای درونی این فعالیت برای رفقای آر.سی.ام.جی و رفقای حزب ما بود. ترکیب انترناسیونالیستی رفقای ما که بیانگر ضرورت یک راه بین المللی برای رهایی بشریت است به همراه تیشرتهای متحد الشکل حاوی تصاویر باب آواکیان و جملۀ انقلاب و نه کمتر از آن در طول تجمعات بسیار جلب توجه می کرد.

بلوک ما در روزهای ۵ و ۶ جوالی در همایش همبستگی بین المللی )Summit Solidarity Global )نیز حضور داشت و رفقای مختلف مجموعا در هفت کنفرانس و بحث پیرامون موضوعات گوناگون مانند معنای دمکراسی، بحران محیط زیست، چگونگی رویارویی با راست افراطی، زنان و روژئاوا، موقعیت حزب دمکرات آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ، بحران اقتصادی جهان و غیره شرکت کرده و در جلسات پرسش و پاسخ به طرح نقطه نظرات خط سیاسی ما در موضوعات مختلف پرداختند. در سالن عمومی همایش، میز کتاب و فروش کتابهای فارسی، ترکی و انگلیسی از آثار باب آواکیان و دیگر شارحین سنتز نوین و آثار حزب کمونیست ایران )م ل م( نیز دایر بود.

صف مستقل بلوک ما همچنین در ۵ تظاهرات عمومی و گسترده شرکت داشت که عبارت بودند از: نجات ُکره زمین ۲ جوالی، راهپیمایی زنان ۶ جوالی، به جهنم خوش آمدید )Hell to Welcome )6 جوالی، اعتصاب دانشجویان ۷ جوالی و تظاهرات عمومی ۸ جوالی. بنرهایی با امضای حزب کمونیست ایران )م ل م(، آر.سی.ام.جی و گروه جهان بدون مرز و بدون امپریالیسم و با جمالتی مانند »بشریت به انقلاب و کمونیسم نوین نیاز دارد«، »بشریت برای رهایی به سنتز نوین باب آواکیان نیاز دارد«، »به نام بشریت تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد«، »خشم زنان را برای انقلاب رها کنید« و غیره در این تظاهراتها از سوی رفقا حمل می شد. همچنین شعارهایی مانند انقلاب و نه چیزی کمتر از آن )less nothing Revolution« ،)یک دنیا یک راه حل/ مردم به انقلاب نیاز دارند« ) people/ solution one world One revolution need« ،)علیه ماچوئیسم و نژادپرستی/ با سیستم و قدرت بجنگید« ) power the fight/ Rassisten und Macker gegen system the fight« ،)نه به سرمایه، نه به خدا، نه به پدر ساالری« )Patriarchat kein, Gott kein, Kapital Kein« ،)زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی« )Solidaritaet Internationale die Hoch« ،)نه به مرزها و نه به ملیتها/ اخراج پناهجویان را متوقف کنید« )deportations stop/ nations no borders no« ،)نه به ترامپ، نه به کوکالس کالنها/ نه به یک آمریکای فاشیست« ) no trump no USA fascist to/ kkkk« ،)ترامپ یاال گمشو« )یاال إرحل یا ترامپ( و غیره سر داده میشد. در جریان تجمع معروف به »به جهنم خوش آمدید« که با حملۀ شدید پلیس هامبورگ با گاز اشک آور، ماشین آبپاش و گاز فلفل به مردم متفرق شد، بلوک ما توانست با آژیتاسیون به موقع و ِن ما است، به خیابان باز گردید و با دشمن بجنگید. برای مؤثر یکی از رفقای ترک که به آلمانی فریاد میزد: »مردم متفرق نشوید، خیابان از آ انقلاب با دشمن بجنگید«، چند صد نفر از مردم را تحت شعارها و بنرهای ما متحد کرده و تظاهراتی یک ساعته را در خیابانهایی که هنوز مورد یورش پلیس قرار نگرفته بود به پیش برد. نشستهای درونی بلوک ما با گرامی داشت نام رفیق امیر حسن پور که اندکی پیشتر درگذشت، آغاز شد و رفقای مختلف ایرانی و غیر ایرانی یاد و خاطرۀ او و مبارزاتش در مسیر رهایی توده های مردم را گرامی داشتند.