تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی و دستگیری کارگران فولاد اهواز را در هم شکنیم!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

گسترش و استواری و اتحاد وهمبستگی اعتصابات، اعتراضات و مبارزات حق طلبانه کارگران فولاد و هفت تپه ودیگر اقشار جامعه،  رژیم فاشیست اسلامی را به وحشت انداخته است. عمال رژیم از سر استیصال شبانه به خانه ی کارگران معترض یورش برده و با وحشی ترین شکل به دستگیری بیش از  چهل تن از کارگران مبارز فولاد اهواز دست زده اند و اموال شخصی آنان را مصادره و خانه ی آنان را تا جایی که توانستند بهم ریخته اند.

 سرکوب کارگران به خاطر خواستهای صنفی هم در جمهوری اسلامی و هم در دوره حکومت پهلوی امر معمول بوده و پدیده ی  دور از انتظاری نیست. چند سال  پیش شاهد کشتار خونین کارگران خاتون آباد بودیم. دستگیری، شکنجه  و به گلوله بستن کارگران پاسخ رژیم به  ابتدایی ترین خواسته های عادلانه کارگران است. چهل سال  حاکمیت این رژیم چیز ی غیر از سرکوب، شکنجه و پائین بردن سطح معیشت برای کارگران و زحمتکشان نداشته است.در شرایط کنونی کشور، هر حرکت صنفی گسترده می تواند به یک سیلاب سیاسی بدل شده و جریاناتی را براه اندازد که کنترل آن خارج از توان رژیم باشد و جرقه اعتراضات سراسری را دامن زند. اعتصاب کارگران فولاد و هفت تپه و دیگر کارخانه ها  می تواند آتشی بر خرمن نارضایتی وسیع مردم باشد.

مبارزات اخیر کارگران، حلقه ای از زنجیره ی مقاومت و مبارزه اقشار و طبقات محروم علیه تشدید استثمار و ستم است که باید مورد حمایت فعال همگان قرار گیرد. این مبارزات نشانه حاد شدن تضاد توده های کارکن با رژیم جمهوری اسلامی در کلیت اش می باشد. بدون شک کارگران و زحمتکشان در این مدرسه های جنگ تربیت می شوند. حس همبستگی و انضباط و تشکل پذیری و تحقیر دشمن در آنها تقویت می شود.

در شرایط کنونی، اعتراض و مقاومت مردم علیه وضع موجود هر لحظه به شکلی و از گوشه ای سر بلند می کند: مبارزه برای کار و نان و آزادی، مبارزه علیه ستم جنسیتی و نژادپرستی و ستم ملی، مبارزه علیه جنگ امپریالیست ها و نیروهای مرتجع مذهبی. 

کارگران، جوانان و زنان مبارز! 

دیگر بس است! دیگر نباید تحمل کرد! این هیولای اسلامی سیری ندارد و روزمره از مردم جان میگیرد، ما با حاکمیتی روبرو هستیم که، از هیچ جنایتی برای بقا خویش و نظام پوسیده اش دریغ نکرده و نخواهد کرد. تا زمانی که اعتراضات و مبارزات و در اصل جنگ ما با این رژیم را بطور جدی بدست نگیریم  و اگاهانه و سازمان یافته به علم انقلاب و چگونگی سرنگونی این رژیم با هدف ریشه کن کردن ستم و استثمار، مسلح نباشیم، دست یافتن به پیروزی بر این هیولا ممکن نخواهد بود.

 مبارزات، اعتراضات و اعتصابات جنبش کارگری و جنبش های دیگر اقشار مردم در سالهای اخیر و امروز درهفت تپه و فولاد اهواز و دستگیری این کارگران بوضوح نشان میدهند که اگر چه این شکل از مبارزات لازم و ضروری است اما هرگز کافی نیست. طبعا هیچ مبارزه و جنگی بدون هزینه به پیروزی نمی رسد و نرسیده است. آنچه که امروز برای سرنگونی و پیروزی بر این رژیم بعنوان یک ضرورت لازم میاید، ادامه کاری و تشکل های مخفی حزبی و پیشبرد یک جنگ انقلابی و آن هم دراز مدت است که پیروزی را ممکن خواهد ساخت. 

بنا بر این برای اینکه احتمال پیروزی را بیشتر کنیم، وظیفۀ فعالین کمونیستِ در بطن این مبارزات است که هسته های مخفی حزبی را  برای تدارک و تداوم یک جنگ انقلابی سازماندهی کنند. حزبی که برنامه انقلاب کمونیستی و نقشه استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین را با تکیه به “سنتز نوین” در جنبش کمونیستی تدوین کرده است. «بیانیه انقلاب» منتشر شده توسط حزب ما(۱)، سیاستی را تحت عنوان هفت توقف فرموله کرده است و فراگیر کردن آن ها را برای ارتقاء سطح سیاسی جنبش های اعتراضیِ قشرهای گوناگون مردم، ایجاد اتحاد پایه ای میان آنها و از همه مهمتر، کشیدن مرز تمایز پایه ای با بدیل های ارتجاعی که تلاش می کنند در این جنبش ها پایه بگیرند، حیاتی و ضروری می داند. این هفت توقف عبارتند از: توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینی، توقف رژیم فاشیستی نظامی/ امنیتی سیاسی، توقف حجاب اجباری و ستم بر زن، توقف جنگ های ارتجاعی رژیم ، توقف فقر، بیکاری و اوارگی، توقف ستمگری ملی علیه ملل غیر فارس، و توقف روند نابودی محیط زیست. اشاعه این سیاست در میان تمام اقشار جامعه و خصوصا زحمتکشان وظیفه ی هر انقلابی و آزادیخواه است!

 کارگر زندانی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!

 زنده باد انقلاب، زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۲۷ آذر ۱۳۹۷