گزارش شرکت هواداران و فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) در اول ماه مه ۲۰۱۹ در استکهلم سوئد

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

گزارشی از شرکت هواداران و فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) در اول ماه مه ۲۰۱۹ در استکهلم سوئد

ما هواداران و فعالین حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)دراستکهلم ، در روز اول ماه مه در محل مراسم که معمولا هر ساله از طرف حزب چپ سوئد از احزاب رفرمیست و رویزیونیست سوئد، در پارک مرکز شهر استکهلم بر پا میدارد حاضر شده و میز کتاب خود را بر پا داشتیم. جمعیت به نسبت سالهای پیش بیشتر به نظر می رسید. احزاب و سازمانهای چپ، سوسیال دمکرات و آنارشیست سوئدی، ایرانی و کردی هم در این تظاهرات شرکت داشتند. ما نه در تظاهرات بلکه در آخرین محل تجمع این تظاهرات که محل آواز و جشن و میزهای کتاب بود، حضور یافته و تا آمدن تظاهرات و بعد از آن تعداد دویست اطالعیه حزبمان در مورد اول ماه مه در میان ایرانیان پخش و تبلیغ نمودیم. البته باید اضافه کرد که میز کتاب حزب ما و سازمان چریک های فدایی خلق (اشرف دهقان) جدا از میز بقیه سازمانها که از حزب چپ سوئد اجازه داشتند، در فاصله ای قرار داشت که این فرق به چشم میخورد . نکته قابل توجهی که برای اکثر شرکت کنندگانی که فرصت دیدار از میز ما را داشتند، پوستر حزب بود که روی صورت پوتین، ترامپ، شاه، خمینی و خامنه ای که ضربدر قرمز خورده بود. پوستر بر سر (توقف حجاب اجباری و ستم بر زن) و چند پوستر انگلیسی زبان ازپوستر های حزب کمونیست انقلابی آمریکا هم در میز کتاب ما نصب شده بود. استقبال نسبتا خوبی از کتابهای ما به ویژه قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران،و ما انکار خدای شان بودیم، نقد جهان اوجالان، پرنده ها نمیتوانند کروکودیل بزایند اما بشر میتواند افق ها را در نوردد و کمونیسم نوین به انگلیسی شد. ما با افرادی در مورد سنتز نوین کمونیسم رفیق باب آواکیان و چگونگی انقلاب در کشورهای مختلف وارد بحث و گفتگو شدیم که در چند مورد به گرفتن آدرسهای ارتباطی منجر شد.