علم و انقلاب

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

درباره اهمیت علم و به کار بستن آن در بررسی جامعه، سنتز نوین کمونیسم و رهبری باب آواکیان

مصاحبۀ نشریه انقلاب با آردی اسکای بریک

ترجمه ریحانه رهنما با همکاری منیر امیری

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۱۳۹۸