علیه احکام ارتجاعی صادر شده علیه فعالین کارگری بپاخیزیم!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بعد از ماهها ارعاب و سرکوب فعالین کارگری و دانشجویی، اعتراف گیری های تحت شکنجه  و اجرای شو آبروباختۀ تلویزیونی موسوم به «طراحی سوخته»، رژیم جمهوری اسلامی سعی در مرعوب کردن کارگران معترض هفت تپه و دیگر واحدهای تولیدی معترض و همه کسانی دارد که به دفاع از مبارزات کارگران هفت تپه برخاستند. اکنون دستگاه امنیتی- قضایی جمهوری اسلامی هشت متهم این پرونده را در مجموع به یک صد و ده سال زندان تعزیری و شلاق محکوم کرده است.

صدور احکامی از این دست برای فعالین کارگری، زنان، دانشجویی و دیگر فعالین جنبش های اجتماعی و سیاسی یکی از نشانه های عدم توانایی حکومت ایران در کنترل اوضاع است. بده بستان های پشت پرده و مناقشات و تلاطماتی که در عمق رابطه امپریالیسم آمریکا و ارتجاع رژیم اسلامی در ایران میگذرد، اوضاع را برای سران رژیم بسیار دشوار کرده است. شدت ضربات جمهوریِ وحشت اسلامی علیه فعالین جنبش های اجتماعی و مردم بستگی به درجه بحرانهای حیاتی دارد که رژیم با آنها دست و پنجه نرم میکند. دیواری که رژیم در چهل ساله اخیر دور اذهان اقشار مختلف توده های مردم کشیده بود، یکی یکی در حال فرو ریختن است. نطفه های مبارزه علیه اشکال تبعیض، استثمار و ستم در حال شکل گیری است. مبارزه ای که در دی ماه ۹۶ گرمای تازیانه اش بر تن جمهوری اسلامی نشست. خوف از تکرار چنین خیزشی یا گسترده شدن مبارزات کارگری، صنفی و اجتماعی است که احکامی از این دست برای فعالین جنبش های اجتماعی را تعیین می کند. افشا و مبارزه برای آزادی زندانیان در بند و دفاع از خواسته های برحق همه قشرهای اجتماعی یک وظیفه مداوم و یک ضرورت حیاتی است که هر انسان آزادیخواهی باید در راه آن تلاش کند.

رژیم جمهوری اسلامی در بحرانی جدی به سر می برد و برای بخش های وسیعی از مردم ایران، دستگاه خشونت و سرکوب عریان و فریب و بازی اصلاح طلبی و اعتدال رنگ باخته است و ماهیت نامشروع نظام بیش از پیش عیان شده است. از همین رو باید هوشیار بود و برای شکستن فضای خفقان و وحشتی که رژیم سعی در تحکیم آن دارد بی وقفه به دفاع از حق آزادی زندانیان در بند و علیه احکام قرون وسطی آن برخاست، از حق فعالیت سیاسی، صنفی و اجتماعی مردم حمایت کرده و احکام صادره را افشا نمود. نباید به دشمن اجازه بدهیم با تنیدن دیوارهای ترس، حلقه های مبارزه شکل گرفته را به محاصره درآورده و ایزوله کند. نباید بگذاریم این احکام به اجرا درآمده و فضای تحرک را برای مبارزه مردم علیه این رژیم محدود کند.

پیام ما در این برهۀ زمانی این است: بپاخاستن، متحد و متشکل شدن و ساختن جنبشی با هدف انقلاب کمونیستی. انقلاب قهرآمیزی  که این نظام را همراه با طبقات حاکمه ای که منافع شان را با تکیه به نیروی اسلحه و ایدئولوژی های اسارت بار پیش می برند، سرنگون کند. پیام ما متحد شدن است. اتحاد و دعوت به گرد آمدن در جنبش سراسری که حول گسلهای هفتگانۀ جامعه ایران و مبارزه برای در هم شکستن این ستمها شکل گرفته است. خطوط کلی پلاتفرم این اتحاد که ما آن را «هفت توقف» می نامیم عبارتند از:

توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینی/ توقف رژیم فاشیستی نظامی/امنیتی و استبداد سیاسی / توقف حجاب اجباری و ستم بر زن / توقف جنگ‌های ارتجاعی/ توقف فقر، بی‌کاری و آوارگی/ توقف ستمگری ملی علیه ملل غیر فارس/ توقف روند نابودی محیط زیست

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

پیش به سوی تشکیل جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!

حزب کمونیست ایران (م ل م)

۱۷ شهریور ۱۳۹۸