گشایشها

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

گشایش تاریخی توسط مارکس و گشایش بیشتر با کمونیسم نوین
یک چکیدۀ پایه ای

باب آواکیان

گروه مترجمین حزب کمونیست ایران (م ل م)

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۳۹۸

متن انگلیسی این کتاب با مشخصات زیر  در سایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا (revcom.us) در دسترس است.

Avakian, Bob (2019) The Breakthroughs. In www.revcom.us

برای دسترسی به فایل پی.دی.اف روی عنوان گشایشها یا عکس کامل جلد کتاب در سمت راست کلیک کنید.