گزارشی از شرکت در کنفرانس مارکس ۲۰۱۹

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

کنفرانس مارکس ۲۰۱۹ در روزهای ۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۳ تا ۵ آبان ۱۳۹۸) با موضوع «تغییرات آب و هوایی و پایان سرمایه داری» در شهر استکهلم سوئد برگزار شد. سازمان دهندگان اصلی این کنفرانس چند موسسه مطالعات اجتماعی، نهادهای آموزش خودگردان، کتابخانه شهر، مرکز آ.ب.اف و غیره بودند. برنامه اصلی کنفرانس، سخنرانی هایی به زبانهای انگلیسی و سوئدی درباره بحران محیط زیست و تغییرات آب و هوایی، نقش نظام جهانی سرمایه داری در به وجود آمدن این معضل و راه حلها و نقطه نظرات پیرامون آن بود. در مجموع نزدیک به هزار نفر در این کنفرانس سه روزه شرکت کردند و هر جلسه سخنرانی بسته به موضوع و محل سخنرانی از ۵۰ تا ۳۰۰ نفر مخاطب داشت.

ما یک تیم انترناسیونالیستی از فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) و رفقای گروه مانیفست کمونیست انقلابی (آر.سی.ام.جی) و تحت سازماندهی آر.سی.ام.جی با هدف تبلیغ سنتز نوین کمونیسم و باب آواکیان و خط و استراتژی انقلاب کمونیستی در این کنفرانس شرکت کردیم. شرکت در جلسات سخنرانی و مشارکت در پرسش و پاسخها، پخش پانصد نسخه از اطلاعیه آر.سی.ام.جی با موضوع بحران محیط زیست و ضرورت پیش گذاشتن انقلاب کمونیستی و سنتز نوین کمونیسم در میان شرکت کنندگان، گذاشتن میزی از کتابها و جزوات آثار باب آواکیان و دیگر اسناد سنتز نوین به دو زبان فارسی و انگلیسی و بحث و گفتگو با حاضرین در کنفرانس و به ویژه مراجعین به میز کتاب از اَهّم فعالیتهای ما در این کنفرانس بود.

هدف اصلی تیم ما، جا انداختن این خط و این بحث بود که «چرا فرایند نابودی و تخریب محیط زیست در چارچوب شیوۀ تولید سرمایه داری، اجتناب ناپذیر است و در واقع نظام سرمایه داری امپریالیستی تحت فشارهای درونی قانون مندی ها و دینامیزهای حرکتی اش قادر به متوقف کردن این روند نیست. و از سوی دیگر چرا فقط انقلاب کمونیستی قادر به حل درست این معضل و بحران است و چرا برای تحقق چنین انقلابی و استقرار یک جامعه بنیادا متفاوت و یک دولت و جمهوری سوسیالیستی نوین باید سنتز نوین باب آواکیان را در دست گرفت». به این منظور در جلسات پرسش و پاسخ سخنرانی ها و در گفتگو با شرکت کنندگان مباحث مربوط به کمونیسم نوین و ضرورت انقلاب و تفاوتهای این کمونیسم و جامعه سوسیالیستی نوین با تئوری پیشین کمونیستی در نظرات مارکس، انگلس، لنین و مائو تسه دون و تجارب سابق دولتهای سوسیالیستی شوروی (۱۹۱۷-۱۹۵۶) و چین (۱۹۴۹-۱۹۷۶) را به بحث و تشریح می گذاشتیم. تبلیغ و فروش کتاب کمونیسم نوین باب آواکیان، قانون اساسی آر.سی.پی و قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و جزوه وضعیت اضطراری و گرفتن راه های ارتباطی تلفن و ایمیل آدرس از مراجعین از فعالیتهای اصلی میز کتاب ما بود. حضور و تحرک تیم ما در کار تبلیغ و ترویج به ویژه با تیشرتهای یک شکل «انقلاب و نه چیزی کمتر از آن» بسیار به چشم آمده و باعث جلب توجه شرکت کنندگان به ویژه جوانان و طرح این سوال از سوی آنها که «باب آواکیان کیست و کمونیسم نوین چیست؟» می شد.

با وجود اینکه از دو ماه پیش رفقای ما به اشکال مختلف و از طریق ایمیل، مسیج، تماس تلفنی و غیره با سازمان دهندگان تماس گرفته و خواهان شرکت در این کنفرانس، برگزاری کار گروه (ورک شاپ) و میز کتاب شده بودند اما متاسفانه هیچ جوابی از آنها دریافت نکردیم. و سازماندهنگان این کنفرانس در روز سوم (۲۷ اکتبر) مانع از دایر شدن میز کتاب ما شدند. انگیزه آنها چیزی جز تنگ نظری های سکتاریستیِ خرده بورژوایی نبود و مشخصا چهره ها و گرایشات تروتسکیست که از سخنرانان و سازمان دهنگان این کنفرانس بودند، در گفتگو با رفقای ما به صراحت گفتند که تمایلی به تبلیغ سنتز نوین کمونیسم، باب آواکیان، حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی) و حزب کمونیست ایران (م ل م) در بین جوانان شرکت کننده در این کنفرانس ندارند! با این وجود رفقای ما در سالنهای محل برگزاری کنفرانس حضور داشته و دست از تبلیغ و ترویج و پخش اطلاعیه و فروش کتاب برنداشتند.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در اسکاندیناوی و شمال اروپا

آبان ۱۳۹۸/ اکتبر ۲۰۱۹