گسست از ایده های کهنه (چاپ دوم با ویرایش جدید)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پیشبرد جنبش انقلابی جهانی: مسائل جهتگیری استراتژیک

سخنرانی باب آواکیان درباره خط و مشی جبهه متحد ضد فاشیسم ۱۹۸۴

ترجمه منیر امیری

نشر آتش . چاپ دوم ۱۳۹۸

لینک دانلود کتاب https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2020/02/gosast-az-ideaha3.pdf

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2020/02/gosast-az-ideaha3.pdf