باب آواکیان سخن میگوید: قتل سیاهان به دست پلیس و منطق جنایتکارانۀ بازی انتخاباتی سیستم

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بخشی از سخنرانی باب آواکیان در مناظره با کرنل وست. ترجمه و زیرنویس از حزب کمونیست ایران (م ل م)