در باره شیوۀ تولیدی

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

باب آواکیان ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰

ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)

اخیرا در یادداشتی نوشتم:

شیوۀ تولید! … شیوۀ تولید! … شیوۀ تولید! اگر نمی دانید معنایش چیست و تا چه اندازه مهم است، معلوم است که تو باغ نیستید و بهتر است یاد بگیرید که معنا و اهمیت آن چیست!

برای کند و کاو در این مورد می توانید سراغ کتاب «گشایش ها: گشایش تاریخی توسط مارکس و گشایش بیشتر با کمونیسم نوین» بروید و یادگرفتن را با جملۀ زیر که از همان کتاب است آغاز کنید:

برحسب حل هر معضل اجتماعی، مانند ستم بر زنان یا ستم بر مردمان سیاه یا لاتین تبار یا حل تضاد میان کار فکری و بدنی، یا وضعیت محیط زیست یا مساله مهاجرین و غیره،  آن چه در نهایت، شالوده ها و محدوده های تغییر را تعیین میکند شیوه تولید است. همه این معضلات اجتماعی واقعی بوده و به نوبه خود دارای دینامیک های مختص به خود هستند و نمی توان آنها را به نظام اقتصادی تقلیل داد. اما همه اینها در چارچوب نظام اقتصادی و در داخل دینامیک های اساسی آن رخ می دهند؛ و در نهایت، نظام اقتصادی و شیوه تولیدی است که شالوده و محدوده های تغییر را در رابطه با تمام مسائل اجتماعی تعیین میکند. پس اگر شما میخواهید از شر کلیۀ اشکال مختلف ستم رها شوید باید نه تنها به این شکل های مختلف ستم، به نوبه خود برخورد کنید بلکه همچنین باید اساسا نظام اقتصادی را تغییر دهید تا به شما امکان پیشبرد تغییرات اساسی در رابطه با این معضلات را بدهد. به عبارت دیگر: شما باید یک نظام اقتصادی داشته باشید که مانعی در مقابل ایجاد این تغییرات نیست و نه تنها مانع نیست و این تغییرات را مجاز می شمارد بلکه برای ایجاد این تغییرات شالوده مساعدی را فراهم میکند.

لینک های زیر را دنبال کرده، بخوانید و تماشا کنید:

@TheRevcoms    www.revcom.us          youtube.com/TheRevComs

باب آواکیان (BA) مهمترین متفکر و رهبر سیاسی در جهان امروز است.