گزارش تظاهرات علیه نژادپرستی در شهر برلین

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

روز شنبه ۲۷ ماه ژوئن فراخوان به تظاهرات از طرف سیاهان مقیم برلین در فیس بوک جهت اعتراض به جنایات پلیس آمریکا، کشتن جورج فلورید و نژادپرستی در سراسر جهان اعلام شد. فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) در آلمان همراه با بخشی از گروه مانیفست کمونیسم انقلابی (آر سی ام جی) در این تظاهرات و تجمع شرکت کردند.

متن انگلیسی و آلمانی هزار نسخه از اعلامه های اخیر رفیق آواکیان را پخش میکردیم که از ضرورت مبارزه علیه راسیسم، پشتیبانی از مبارزات سیاهان آمریکا برای به پایان بخشیدن به این ستم و دیگر ستم هایی که از طریق کارکرد این سیستم به کل بشریت وارد میشود، نیاز مبرم به انقلاب کمونیستی و راهی  بنیادها متفاوت صحبت می کردند.

البته در اعلامیه ما به زبان آلمانی عکس جنایت پلیس در مورد جورج فلوید هم درج شده بود که عکس العمل  حاضرین از این حقیقت تلخ بحثهای زیادی را به وجود آورد. حقیقتی که مردم را ناراحت و عصبانی میکند و بعضی ها نمی خواهند بپذیرند که این تصاویر کماکان سالیان سال از بدو تأسیس آمریکا و سرمایه داری وجود داشته و اگر در مقابلش آلترناتیو انقلابی و علمی قرار ندهیم بازهم تکرار خواهد شد.
جمعیت حاضر در این برنامه حدود سه هزار نفر و اکثرا جوانان سیاه پوست و زنان جوان بودند که با رعایت فاصلۀ اجتماعی لازم جهت جلوگیری از کرونا شرکت داشتند. در بخش تریبون آزاد یکی از رفقای هوادار سنتز نوین با زبان آلمانی صحبت کرد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. در بین برنامه اجرای موزیک های مترقی جو بسیار خوبی را به وجود آورده بود.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در آلمان