زنان در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، بخشهای مربوط به زنان و مسائل زنان در سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی) را گزیده کرده و منتشر میکنیم. در مواردی توضیحات تشریحی که به روشنتر شدن موضوع و مساله یاری می رساند را نیز افزودیم. شمارۀ صفحات مربوط به هر بخشف داخل پرانتز آمده است و از سند اصلی قانون اساسی است.