افغانستان؛ آمریکا، طالبان و دولت

زمان مطالعه: 7 دقیقه از نشریه آتش شماره ۱۱۷ مرداد ۱۴۰۰ سرانجام ارتش اشغالگر امپریالیسم آمریکا پس از بیست سال، شکست خورده و ناکام، … ادامه خواندن افغانستان؛ آمریکا، طالبان و دولت