طرح یک جمعبندی سیاسی از دورۀ اخیر جنبش دانشجویی. بخش اول

زمان مطالعه: 9 دقیقه از نشریه آتش شماره ۱۲۱. آذر ۱۴۰۰  بخش اول صدای موثری از جنبش دانشجویی به گوش نمی رسد. این در … ادامه خواندن طرح یک جمعبندی سیاسی از دورۀ اخیر جنبش دانشجویی. بخش اول