طرح یک جمعبندی سیاسی از دورۀ اخیر جنبش دانشجویی. قسمت دوم

زمان مطالعه: 10 دقیقه از نشریه آتش شماره ۱۲۲. دی ۱۴۰۰ در شماره پیشین پتانسیل های عام جنبش دانشجویی (۱- توان کار با ایده … ادامه خواندن طرح یک جمعبندی سیاسی از دورۀ اخیر جنبش دانشجویی. قسمت دوم