موضع صحیح در قبال جنگ امپریالیستها

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

صحبتهای لنی ولف از فعالین حزب کمونیست انقلابی آمریکا (RCP) در مورد وقایع اوکراین

این یک جنگ است. چه روسیه و آمریکا درگیر جنگ شوند یا آنچنان که واندن هوال (روزنامه نگار) میگوید آمریکا چین را به مبارزه بطلبد.

این یک جنگ بین برده داران است. چیزی نیست جز برده داری عصر جدید و زمانی که برده داران با هم می جنگند، شما طرف این یکی یا آن یکی نمی ایستید و طرف «برده دار خودی» را نمیگیرید. شما از موقعیتی که آنها در آن قرار دارند و با هم میجنگند استفاده می کنید برای سرنگون کردن کل نظام برده داری و تمامی ساختارش و آزادی از شرشان.

این نحوۀ نگاه کردن ما است وقتی امپریالیستها با هم میجنگند. ما به دنبال آن نیستیم که از «امپریالیست مان» حمایت کنیم. ما از شکست خوردن اربابان نظام مدرن برده داری استقبال میکنیم. چون این شکست یک گام است، گامی که اگر ما خوب کار کنیم میتواند قدمی باشد در جهت یک انقلاب واقعی که همه آنها را با هم سرنگون کند.

دیگر مقالات مرتبط با این موضوع در سایت ما: