گزارشی از اول ماه مه سال ۲۰۲۲ در شهرهای برلین و پاریس

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

برلین

روز یکشنبه اول ماه مه روز جهانی کارگر در شهر برلین، تدارکات و برنامه های متفاوتی از جانب گروها و سازمانهای مختلف ایجاد شده بود. سیاست دولت و پلیس همانند سالهای گذشته بر این بود که این روز را با جشن و پایکوبی به پایان برسانند و حلقه مبارزات واقعی جوانان و مردم علیه سرمایه داری و امپریالیسم را تنگ تر کنند. گویی تمامی مشکلات مردم و جامعه و سرکوب و استثمار و ایجاد جنگهای غیر عادلانه و نابودی محیط زیست و نژادپرستی و فاشیسم و قوانین مردسالاری علیه زنان حل شده است و زمان جشن گرفتن میباشد.

اما جوانان انقلابی و رادیکال، گروهها و سازمانهای سیاسی چپ و آنارشیست و فمنیست و فعالین و انقلابیون کمونیست  بر آن بودند که این روز را جهت اعتراضات سراسری اختصاص داده و علیه جنگ آمریکا/ناتو و روسیه علیه مردم و خطر جنگ جهانی سوم و سرمایه داری امپریالیستی در خیابان به اعتراض بپردازند.

بلوک انترناسیونالیستی ما کمونیستهای انقلابی طرفدار سنتز نوین کمونیسم هم در این برنامه شرکت داشتیم و پیام مان این بود که برای پایان دادن به این شرایط اسفناک، امروزتنها راه امکان پذیری که موجود است متشکل شدن برای یک انقلاب واقعی تحت رهبری کمونیسم نوین است. چند روز قبل از ماه می شهر برلین مملو از جنب وجوش جریانات مختلف سیاسی و گروهای مبارز و سازمانها بود. از اینرو چند برنامه قبل از اول می نیز از طرف گروهای مختلف برگزار گردید که البته از قبل اعلام شده بود. گروه تدارکاتی ما با هدف سیاسی که امروزه در چه موقعیتی قرار داریم و ضرورت انقلاب کمونیستی را با اعلامیه ها و پلاکاردها و بنرهایمان و درگیر شدن در بحث جنگ آمریکا/ناتو و روسیه و خطر جنگ جهانی سوم و اتحاد نوع بشر علیه همه امپریالیستها و متشکل شدن برای یک انقلاب واقعی را مطرح کرد.  تظاهراتی از طرف جوانان ضد سرمایه داری  و مهاجران اعلام شده بود که هوداران حزب ما نیز با حمل بنر و پخش اعلامیه در میان افراد و مردمی که در آن محل حضور داشتند و همراه با گروه مانیفست کمونیسم انقلابی (آرسی ام جی) شرکت کردیم.

ساعت چهار محله ای که از قبل اعلام شده بود و درگروه تدارکات حدود شصت گروه مختلف ضد فاشیسم و ضد سرمایه داری و ضد امپریالیسم و فمنیستهای ملیتهای مختلف فلسطینی و عرب و دیگر ملیتها و مهاجران ضد فاشیسم از هر کشور و پناهندگان ایرانی و افغانستانی هم حضور داشتند. بلوک ما شامل هواداران و فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م)، هواداران جنبش کمونیسم نوین افغانستان (جکنا)، گروه مانیفست کمونیسم انقلابی (آرسی ام جی) و خواننده انقلابی و انترناسیونالیست افغانستان شکیب مصدق با بنرهای نه به جنگ آمریکا/ناتو و روسیه …..و بنر مرگ بر جمهوری اسلامی و بنر کمپین بین المللی دفاع ازآزادی فوری  زندانیان  سیاسی در ایران  و پلاکاردهایی نیز در این مورد به همراه اعلامیه ها در این تظاهرات حضور داشتیم .

حدود بیست هزار نفر شرکت کرده بودند و شش هزار پلیس آورده بودند و محیط را در پایان محاصره کردند. شعار چه باید کرد و جواب جمعیت عظیمی که خیابانهای برلین را پر کرده بود به گوش میرسید. بیش از سه هزار اعلامیه به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی و ترکی پخش شد.

ویژگی این روز به علت شرایط خطر جنگ و حضورفعال  فاشیسم در کل آلمان به خصوص با حمایت پلیس چه در شهر برلین و چه در شهرهای دیگر چون دوسلدورف، نشان داد که حضور یک آلترناتیو انقلابی که پیام انقلاب واقعی را درمیان بگذارد و مردم را برای آگاهی و متشکل شدن جهت انقلاب دعوت نماید.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) در آلمان

پاریس

تظاهرات اول ماه مه در پاریس در شرایطی برگزار شد که از یکسو بخشی از کشور اکراین توسط امپریالیسم روسیه اشغال شده و از سوی دیگر امپریالیستهای آمریکایی و اروپایی و ناتو بر آن هستند که جنگی علیه روسیه برپا کنند که پتانسیل آن را دارد که به جنگ جهانی سوم همراه با بمب هسته ای منجر شود!

در این تظاهرات که بیش از سی هزار نفر شرکت کرده بودند صحنه گردان اصلی سندیکاها و نیروهای رفرمیست چپ بودند که با شعار بالا بردن  «قدرت خرید» و خواستهای صنفی در این تظاهرات شرکت کرده بودند . در عین حال در مسیر تظاهرات گروهی صد نفره از جریانات بلک بلوک با حمله به مظاهر سرمایه داری مانند بانک ها و مک دونالد با شکستن شیشه ها و آتش زدن در این تظاهرات شرکت کردند. 

طبق معمول هر ساله بخشی از نیروهای چپ از کشورهای ترکیه و خاصا کردها و تامیل ومهاجرین آفریقایی بدون اقامت که سال ها منتظر اقامت شان هستند شرکت شان قابل توجه بود.

ما نیز به عنوان فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) و رفقایی از جنبش کمونیسم نوین  افغانستان (جکنا) و رفقای گروه مانیفست کمونیست انقلابی در اروپا (RCMG) با دو بنر با مضمون «نه به جنگ امپریالیستی روسیه- آمریکا/ ناتو!

انقلاب واقعی با کمونیسم نوین!» شرکت کردیم. محتوی بنرهای ما توجه بسیاری از شرکت کننده گان را بخود جلب کرد. در این تظاهرات رفقای ما همراه با رفقایآر.سی.ام.جی اطلاعیه هایی در رابطه با جنگ اکراین به زبان های مختلف پخش کردند در عین حال بیانیه اعلام موجودیت جکنا  و پیام جکنا به مردم اکراین به زبان انگلیسی و فارسی پخش کردید!