باب آواکیان: مبارزه برای حق سقط جنین و رهایی زنان

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

 باب آواکیان. اول فوریه ۲۰۲۲

ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)

مبارزه برای حق سقط جنین و رهایی زنان

حملات شدید علیه حق سقط جنین اساسا به معنای آن است که موقعیت نیمی از بشریت که مونث است به طور اساسی بر سر دو راهی است: بردگی یا رهایی. البته، شمار بسیار کوچک کسانی که مونث هستند ولی ترنس شده اند یا در حال گذر به موقعیت مذکر هستند و هنوز ارگان تولید مثل در بدنشان هست، آنها نیز باید از حق سقط جنین و بهداشت و درمان خوب، بدون هیچ گونه انگ و تبعیض اجتماعی برخوردار شوند و به طور کلی باید با حملات به ترنس ها به شدت و فعالانه مقابله کرد. اما حمله به حق سقط جنین، بر حسب اهداف و مقاصد اساسی اش متوجه ترنس ها نیست. جوهر مسئله «شمولیت» (یا فقدان «شمولیت») نیست. (از قضا، این مفهومی است که منطقا می تواند شامل کسانی شود که افکار بدی دارند؛ مثل دیوانه هایی که ضد علم هستند و فردگرایان خودپرستی که حاضر نیستند واکسن کوید بزنند). حمله به حق سقط جنین حرکتی است برای تشدید شرایط ستم بر زنان که پیشاپیش بسیار وحشتناک است؛ حرکتی است برای انکارِ حق کنترل آنها بر حیات و بدن شان و تقلیل زنان به ماشین فرزندآوری و تحمیل سلطۀ بیرحمانۀ مردان و جامعۀ پدرسالار مردسالار بر آنان.

مادریت اجباری در واقع مترادف است با برده کردن جنس مونث. هر چیزی که این حقیقت اساسی را رقیق کند یا به جای دیگری منحرف نماید، به طور عینی خدمت می کند به حملاتی که علیه نیمی از بشریت که مونث است جریان دارد و مبارزه برای رهایی زنان و به طور کلی مبارزه برای رهایی بشریت از هر شکل ستم و استثمار را تضعیف می کند.

****

هر چیزی همه چیز نیست: شکل های مختلف ستم بر قشرهای مختلف اعمال می شود اما همه اینها به یکدیگر متصل اند و فهم چگونگی اتصال آنها مهم است!

باب آواکیان ۲۴ مه ۲۰۲۲

این متن گزیده ای است از مقاله بلندتر تحت عنوان «نبرد حیاتی برای حق سقط جنین و تمام کردن همه شکل های ستم و مبارزۀ ضروری» به قلم آواکیان به تاریخ ۲۴ مه ۲۰۲۲ – به انگلیسی در وبسایت رولوشن

در جهان امروز، شکل های گوناگون ستم و شرارت وجود دارد–  در کشورها و نقاط مختلف دنیا و به طور کلی در سراسر جهان، توده های مردم و محیط زیست، به طرق مختلف استثمار و غارت می شوند. برتری طلبی سفید؛ مردسالاری و ستم جنسیتی؛ نابودی محیط زیست؛ استثمار بیرحمانۀ میلیاردها انسان از جمله ۱۵۰ میلیون کودک در کشورهای فقیرتر دنیا؛ آزار مهاجرین و جنگ هایی که ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت های امپریالیستی به راه می اندازند. همۀ این موارد متفاوت، دارای جوهر جداگانه و متمایز و خصلت های ویژه خود هستند اما به اساسی ترین وجه به یکدیگر متصل اند زیرا همۀ آنها ریشه در ماهیت اساسی سیستم داشته و از آن سرچشمه می گیرند: سیستمی که در ایالات متحده و به طور کلی در جهان حاکم است و میلیاردها انسان را در سراسر دنیا محکوم به دهشتناک ترین شکل های استثمار، تحقیر، نابودی، شکنجه و عذاب کرده است که سیستم سرمایه داری- امپریالیسم است.

برای این که بالاخره تمام این رنج های کاملا غیر ضروری را تمام کنیم، لازم است که علیه این شکل های متفاوت ستم گری، غارت و نابودی بجنگیم؛ و بجنگیم تا حیات این سیستم را که منبع اساسی و علت همۀ این رنج هاست خاتمه دهیم – به این شکل، جریان های متفاوت مبارزه را به یکدیگر متصل کنیم و آن را به سمت راه حل هدایت کنیم که عبارتست از سرنگون کردن سیستم موجود و به وجود آوردن سیستمی که بنیادا متفاوت و واقعا رهایی بخش باشد: سیستم سوسیالیستی که هدف نهایی اش استقرار کمونیسم در جهان است که بالاخره  کلیۀ شکل های استثمار و ستم در همه جای دنیا تمام خواهد شد.

در حال حاضر، به طور عاجل نیاز هست و پایه اش وجود دارد که اتحاد بسیار گسترده ای از افق های سیاسی مختلف به وجود آوریم، تا در یک مقاومت توده ایِ غیر خشونت آمیز اما پایدار و مصمم برخیزند و با حرکت دیوان عالی در لگدمال کردن حق سقط جنین مقابله و آن را متوقف کنند. این نبرد به نوبۀ خودش نبردی حیاتی است؛ نبردی است که مبارزه علیه ستم بر زن را در خود فشرده کرده است؛ و بخش مهمی از نبرد کلی برای ایجاد جامعه و جهانی عادلانه تر و آینده ای است که شایسته زندگی انسان باشد.