افسانه «هلوکاست استالین»؛ قسمت سوم: روستاها و مساله ارضی و دهقانی قبل از اکتبر ۱۹۱۷

زمان مطالعه: 10 دقیقه نگاهی به قحطی اوکراین ۱۹۳۲-۱۹۳۳ از نشریه آتش شماره ۱۲۸. تیر ۱۴۰۱ طرفداران پروپاگاندای «نسل کشی ملت اوکراین به دست … ادامه خواندن افسانه «هلوکاست استالین»؛ قسمت سوم: روستاها و مساله ارضی و دهقانی قبل از اکتبر ۱۹۱۷