ممنوعیت حق سقط جنین در آمریکا، گامی در مسیر برده سازی زنان جهان

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

سرسخن نشریه آتش شماره ۱۲۹. مرداد ۱۴۰۱

روز ۲۴ جون سال ۲۰۲۲ (سوم تیرماه ۱۴۰۱) دیوان عالی آمریکا که اکثریت مطلق آن در دست جمهوری خواهان و فاشیست ها است، اعلام کرد «حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین وجود ندارد و ایالت ها باید جداگانه درباره این موضوع تصمیم بگیرند». مصوبه ای که دسترسی زنان به سقط جنین را قانوناً محدود کرده و عملا باعث به صفر رسیدن امکان سقط جنین در حداقل نیمی از ایالات های آمریکا خواهد شد.

این یک تهاجم فاشیستی علنی و وقیحانه به تمام دستاوردهایی است که زنان آمریکا طی پنجاه سال اخیر – به ویژه در دهۀ ۱۹۶۰ – با مبارزات شان به دست آورده بودند. هیئت حاکمۀ ایالات متحده در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مجبور به واگذاری برخی امتیازات به ستم کشان خصوصا توده های سیاه و زنان شد. باب آواکیان دلایل و ریشه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این عقب نشینی دولتمردان آمریکا در آن مقطع را در بخشی از کتاب «کمونیسم نوین» به خوبی تشریح کرده است که به طور فشرده عبارت بودند از: تغییرات در اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم؛ سر بر آوردن جنبش های مبارزاتی عظیم سیاهان و زنان و جوانان در آن کشور که عمدتا متآثر از امواج خروشان چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) و جنبش های رهایی بخش و انقلابات در چهار گوشۀ جهان بود؛ هراس بورژوازی آمریکا از هر چه گسترده تر شدن آن خیزش ها و تبدیل شدنش به یک انقلاب؛ جنگ سرد با بلوک شوروی و دمیدن بر شعارهای تبلیغاتی مانند «جهان آزاد» و «حقوق بشر». (آواکیان ۱۳۹۷: ۴۰-۴۸) مجموعۀ این عوامل باعث به رسمیت شناخته شدن برخی امتیازات به اقشار تحت ستم جامعۀ آمریکا شد. اصلاحات و امتیازاتی که البته هرگز به معنای ریشه کن شدن کامل ستم بر زن و ستم بر سیاهان در ساختار اجتماعی و سیاسی آمریکا نبود.

حال جناح فاشیست هیئت حاکمه آمریکا که امروزه در قامت حزب جمهوری خواه عرض اندام کرده و چهره هایی همچون ترامپ، مایک پنس، استیو بَنِن، امی کنی برت (عضو فاشیست دیوان عالی و منسوب شده توسط ترامپ) آن را نمایندگی می کنند، قصد آن را کرده است تا تمام این امتیازات نیم بند را سلب کرده و هم سلطۀ فاشیستی خود را تحکیم کند و هم جامعه را بر مبنای اخلاقیات فاشیستیِ مسیحی، مرد سالارانه و مبتنی بر برتری جویی سفید انسجام ببخشد و با خود و برنامه هایش متحد کند. این نه یک مصوبۀ قانونی عادی بلکه جهشی وحشتناک برای برده کردن زنان و انکار انسانیت شان به عنوان زن است. «حمله به حق سقط جنین حرکتی است برای تشدید شرایط ستم بر زنان که پیشاپیش بسیار وحشتناک است؛ حرکتی است برای انکارِ حق کنترل آنها بر حیات و بدن شان و تقلیل زنان به ماشین فرزندآوری و تحمیل سلطۀ بی رحمانۀ مردان و جامعۀ پدرسالار مردسالار بر آنان… مادریت اجباری در واقع مترادف است با برده کردن جنس مونث…» (آواکیان: اول فوریه ۲۰۲۲)

یک جنبۀ مهم دیگر مساله این است که تصویب چنین قانونی و تحکیم سلطۀ بیش از پیش مردان بر زنان و بدن و انسانیت شان، فقط محدود به مرزهای آمریکا و ایالات آن نخواهد شد. جملاتی از این نوع که «سقط جنین در بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران هم ممنوع است» و یا اینکه «ما مسالۀ زنان در ایران را باید حل بکنیم و تصویب قانون علیه سقط جنین در آن سوی دنیا به ما ربطی ندارد» فقط بیانگر تنگ نظری های ناسیونالیستی و کوته بینی های پراگماتیستی هستند که نه روابط موجود در جهان امروز را می فهمند و نه ابعاد و پیامدهای آنچه در امپریالیسم آمریکا طی چند سال اخیر در حال وقوع است. اما واقعیت این است که از همین امروز بسیاری از تاریک اندیشان دینمدار به ویژه در میان مسیحیان در چهارگوشۀ جهان از این تهاجم نرینه به زنان آمریکا استقبال کرده اند و آن را به عنوان گامی رهگشا جهت تجاوز به انسانیت زنان در کشورهای خود می دانند. ما فراموش نکرده ایم که چطور عروج رژیم فاشیستی ترامپ در آمریکا، باعث خیز برداشتن فاشیسم و فاشیسم مسیحی در برزیل، فرانسه، کشورهای آمریکای لاتین و شرق اروپا شد. در همین لحظه در لهستان و مجارستان، فاشیست ها و بنیادگرایان مسیحی شرایط سقط جنین را برای زنان سخت تر و محدودتر کرده اند. این مساله حتی به مذاق بنیادگرایان اسلامی، هندو و یهودی در خاورمیانه، شمال آفریقا و نیم قارۀ هند هم خوش خواهد آمد که پیشاپیش برده سازی زنان با انواع قوانین دینمدار و اخلاقیات زن ستیزانه مانند ممنوعیت حق سقط جنین، حجاب اجباری و غیره را از مدتها پیش آغاز کرده اند. پس نظر به اهمیت و نفوذ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک امپریالیسم آمریکا در سراسر جهان، به تأکید باید گفت که از دست رفتن حق سقط جنین در آن کشور، تبعات بین المللی هولناکی برای زنان در سراسر جهان خواهد داشت و راه را برای برده سازی مضاعف زنان جهان و تقویت نیروهای فاشیست و بنیادگرای مذهبی در سراسر جهان باز خواهد کرد. بیایید این سرایت ویروس عالمگیر برده سازی زنان از امپریالیسم آمریکا به دیگر نقاط جهان را مقایسه کنیم با انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ روسیه که چگونه جهش های بلند در مسیر رهایی زنان از جمله به رسمیت شناخته شدن حق سقط جنین، حق رأی، حق ازدواج و طلاق آزادانه، حقوق برابر زنان و مردان در تمام وجوه اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن حقوق همجنسگرایان، مبارزه با حجاب اجباری در قفقاز و آسیای میانه، امواج رهایی بخشی و شور انگیزی را برای زنان در تمام نقاط جهان به همراه داشت. (لوتا ۱۳۹۴: ۴۵)

اما با این رسوایی و تبهکاری چه باید کرد؟ درک این نکته حیاتی است که راه حل، برگشت به همان رفرم های پنجاه سال پیش و تلاش برای اعادۀ آن ها در چارچوبۀ وضع موجود و رژیم موجود و حزب دمکرات آمریکا و روابط تولیدی و اجتماعی موجود نیست. «کلوپ انقلاب» یکی از نهادهای حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر سی پی) در اولین اطلاعیه اش در رابطه با همین موضوع نوشت: «این جنایت، بسیار وحشتناک و بی رحمانه است اما معضل بسیار ریشه دارتر از این ها است. مشکل این نیست که معضلی در آمریکا وجود دارد. حقیقت این است که خود آمریکا معضل است. ستم بر زنان که اکنون به سطح بالاتری جهش کرده است، همراه با تاریخ برده داری، نسل کشی و جنگ که هنوز به یک میلیون شکل خود را نشان می دهد در وجود این سیستم سرمایه داری- امپریالیسم بافته شده است». و این مرکز بحث است که این تهاجم فاشیستی برای برده سازی زنان و تمامی دیگر دهشت هایی که هر لحظه بر میلیاردها نفر از مردم ما در سراسر کرۀ زمین اعمال می شود، اساسا از دل شیوۀ تولیدی سرمایه داری و نظام سرمایه داری امپریالیستی بر آمده اند و راه حل نهایی و عاجل، ریشه کن کردن این نظام از طریق انقلاب کمونیستی است و بنای یک جامعۀ سراسر متفاوت و ملیون ها بهتر یعنی جامعۀ سوسیالیستی نوین. هشت میلیارد مردم سیارۀ ما می توانند از شّر تمام این رنج و شکنجه و وحشتی که نظام سرمایه داری به اشکال مختلف مانند فقر، گرسنگی، بی کاری، مهاجرت و آوارگی، جنگ امپریالیستی و ارتجاعی، ستم بر زن، جهل و تاریک اندیشی مذهبی، نابودی محیط زیست، ستم ملی و … اِعمال می کند، رهایی و خلاصی یابند. این تنها راه حل است که از قضا امروزه بیش از هر زمان دیگری امکان تحقق آن وجود دارد! بله درست خواندید، در دل تمامی تاریکی و تباهی ای که هر لحظه بر سرمان از آمریکا و اوکراین و سوریه تا افغانستان و ایران و چین آوار می کنند، امکان رویاندن نهال رهایی و انقلاب وجود دارد. رفیق آواکیان در اسناد مهمی که طی دو سال اخیر تولید کرده است، با تحلیل همه جانبه و علمی اوضاع حاکم بر جهان ما، مستند و مدلل کرد که ما با «اوضاع نادری» برای انقلاب کردن مواجه هستیم و اگر این وضعیت به انقلاب منجر نشود، با آینده ای بسا هولناک تر از آنچه بر سرمان آوار شده و می شود، روبرو خواهیم شد. (آواکیان. ۱۳ جولای ۲۰۲۱) و (آواکیان. دسامبر ۲۰۲۲)

حزب کمونیست انقلابی آمریکا به رهبری رفیق آواکیان، انقلاب را در قلب ایالات متحده در دستور کارش قرار داده است. او در یکی از آخرین نوشته هایش در مورد مسالۀ مبارزه برای دفاع از حق سقط جنین نوشت: «در حال حاضر به طور عاجل نیاز هست و پایه اش وجود دارد که اتحاد بسیار گسترده ای از افق های سیاسی مختلف به وجود آوریم تا در یک مقاومت توده ایِ غیر خشونت آمیز اما پایدار و مصمم برخیزند و با حرکت دیوان عالی در لگدمال کردن حق سقط جنین مقابله و آن را متوقف کنند. این نبرد به نوبۀ خودش نبردی حیاتی است. نبردی است که مبارزه علیه ستم بر زن را در خود فشرده کرده است و بخش مهمی از نبرد کلی برای ایجاد جامعه و جهانی عادلانه تر و آینده ای است که شایسته زندگی انسان باشد». همچنین سانسارا تیلور یکی از طرفداران باب آواکیان و از فعالین این حزب در اتحاد با تعدادی دیگر از فعالین مترقی جنبش زنان، کارزار وسیعی با عنوان «برای حق سقط جنین برخیزید» را به راه انداختند.

بنا بر این بر تمامی کمونیست های انترناسیونالیست، انقلابیون، فعالین جنبش زنان و بر هر انسان آزادی خواه و آزاده ای در هرکجای جهان است که علیه این مصوبه و دیگر تحرکات فاشیست های مسیحی در آمریکا علیه زنان و توده ها دست به مبارزه و مقاومت بزند و به دفاع از حزب کمونیست انقلابی آمریکا و کارزار «برای سقط جنین رخیزید» بر خیزد. این یک وظیفۀ انترناسیونالیستی است. تثبیت و تحکیم فاشیسم در آمریکا، حاوی تبعات جهانی هولناکی است که جنگ هسته ای فقط یکی از موارد آن است! بنا بر این شکست فاشیسم در ایالات متحده آمریکا از طریق انقلاب کمونیستی و بنای جمهوری سوسیالیستی نوین در این کشور که می تواند به عنوان منطقۀ پایگاهی استراتژیکی برای انقلاب جهانی کمونیستی عمل کند، به تحقق جهانی بسا بهتر و زندگی ای بسا انسانی تر برای تمام بشریت منجر خواهد شد. تمامی بشریت تحت ستم، در انقلاب کمونیستی در آمریکا منفعت دارند و تحقق این انقلاب در اوضاع نادر فعلی بسیار حیاتی و استراتژیک است.

منابع

آواکیان، باب (۱۳۹۷) کمونیسم نوین. ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)

آواکیان، باب (اول فوریه ۲۰۲۲) مبارزه برای حق سقط جنین و رهایی زنان. ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)

آواکیان، باب (۱۳ جولای ۲۰۲۱) دوران نادری که انقلاب را ممکن می کند، فرارسیده! ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)

آواکیان، باب (دسامبر ۲۰۲۲) آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتا رهایی بخش. ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)

لوتا، ریموند (۱۳۹۴) تاریخ واقعی کمونیسم. ترجمه منیر امیری. انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)

کلوپ انقلاب. حکم دیوان عالی علیه قانون «رو در مقابل وید» نامشروع است! باید مقاومت و انقلاب کنیم!. ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م)