موقعیت زنان در «جمهوری سوسیالیستی نوین ایران»

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در سند موسوم به «بیانیه انقلاب (هفت توقف)» در مورد موقعیت زنان در جمهوری اسلامی آمده است:

«حکومت دینی زن را برده کرده و حجاب اجباری هم نشانۀ آن است. هیچ کس بدون الغای فرودستی زن نسبت به مرد، رها نخواهد شد. مبارزه برای برابری زن و مرد، مبارزه همه مردان و زنان است. حجاب اجباری، قوانین زن‌ستیز شریعت و به طور کلی همۀ اشکال ستم بر زن باید متوقف شوند.»

همچنین در سند «مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران» در همین مورد میخوانیم که:

«ستم بر زن محدود به طبقه اقتصادی خاصی نیست و به طور عام در میان زنان کشش به سمت تغییرات رادیکال و انقلاب سوسیالیستی را ایجاد میکند. بر پایهٔ این واقعیت مادی و عینی، میتوان و باید  بسیاری از زنان قشرهای گوناگون طبقاتی را به این واقعیت آگاه کرد که با مطالبات و افق برابری و دموکراسی نمیتوان زنان و جامعه را از این ستم رها کرد و انقلاب کمونیستی تنها بدیلی است که راه را برای ریشه کن کردن این ستم باز میکند». (ص ۴۱)

و همچنین در مورد نظر حزب ما پیرامون جایگاه زنان در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به بخشهای خلاصه ای از «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی)» در جزوۀ زیر رجوع کنید: