کتاب جدیدی از ریموند لوتا: انگل وارگی امپریالیستی

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

انگل وارگی امپریالیستی و تغییر در ترکیب طبقاتی-اجتماعی در ایالات متحده از دهۀ ۱۹۷۰ تا به امروز: رصد کردن روندها و تغییرات نوشتۀ ریموند لوتا ترجمه از گروه مترجمین حزب کمونیست ایران (م ل م) تابستان ۱۴۰۱