اشکال ناسیونالیسم به قلم امیر حسن پور

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این متن دست نوشته ای از دکتر حسن پور است که به منزلۀ چارچوب تاریخی تئوریک ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعۀ کردستان و نقد احزاب سیاسی کرد نوشته شده است. در واقع، این نوشته را میتوان نمونه ای از روش تاریخ نگاری مارکسیستی از ”اشکال ناسیونالیسم“ دید که بر ماهیت طبقاتی این جنبش سیاسی تأکید دارد.

دانلود PDF اشکال ناسیونالیسم