مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران

پاسخى تاریخى- جهانى به عصری با اهمیت تاریخى- جهانى اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎمه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ … ادامه خواندن مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران