نظام جهانی ساکن نیست! بخش چهارم: امپریالیسم روس دوباره سر بلند می کند

زمان مطالعه: 16 دقیقه  چرخش ها و گسل ها در اقتصاد جهانی و رقابت قدرت های بزرگ چه اتفاقی دارد می افتد و این … ادامه خواندن نظام جهانی ساکن نیست! بخش چهارم: امپریالیسم روس دوباره سر بلند می کند