امپریالیسم چه هست و چه نیست و حزب دموکرات به مثابۀ نهادی از سیستم سرمایه داری-امپریالیسم

زمان مطالعه: 5 دقیقه گزیده هایی از مکاتبات منتشر نشدۀ باب آواکیان. ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ ترجمه از حزب کمونیست ایران (م ل م) می … ادامه خواندن امپریالیسم چه هست و چه نیست و حزب دموکرات به مثابۀ نهادی از سیستم سرمایه داری-امپریالیسم