ایران

رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول

نویسنده: سیامک صبوری نشر آتش ۱۳۹۹

آبان ادامه دارد

مجموعه ای از اطلاعیه ها و مقالات نشریه آتش دربارۀ خیزش آبان ۹۸ نشر آتش آبان ۱۳۹۹

سندی درباره جنبش دانشجویی

سخنی با پویندگان راه انقلاب: پیش به سوی جنبش نوین دانشجویی نگیرد این شعله خاموشی: جمعبندی انتقادی از جنبش چپ دانشجویی دهه ۸۰ آدر ۱۳۹۸

زنان در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی)

از انتشارات حزب کمونیست ایرات (م ل م) اسفند ۱۳۹۹

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۷

استراتژی راه انقلاب در ایران

انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۷

بیانیه انقلاب: اوضاع کنونی و وظایف ما

ایجاد قطب‌بندی مساعد و باز کردن راه انقلاب کمونیستی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) خرداد ۱۳۹۷

سرنگونی نظام پدرسالار جمهوری اسلامی گامی فوری در راه رهایی زنان

در نقد کمپین یک میلیون امضا و فمنیسم اسلامی نوشته: مریم جزایری انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۸۹

پرنده نوپرواز

گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۸۳

و ما انکار خدای شان بودیم

زنان زندانی سیاسی در دهه ۶۰

از خوزستان تا شورستان

پیرامون رسوایی و فاجعۀ سد گُتوَند نویسنده: حمید محصص نشر آتش ۱۳۹۴

این چیزها حق نیست نمی شود تحملش کرد نباید!

دو مصاحبه با زنان عرب خوزستانی نشر آتش ۱۳۹۲