ایران

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۷

استراتژی راه انقلاب در ایران

انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۷

و ما انکار خدای شان بودیم

زنان زندانی سیاسی در دهه ۶۰

سرنگونی نظام پدرسالار جمهوری اسلامی گامی فوری در راه رهایی زنان

در نقد کمپین یک میلیون امضا و فمنیسم اسلامی نوشته: مریم جزایری انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۸۹

پرنده نوپرواز

گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۸۳

این چیزها حق نیست نمی شود تحملش کرد نباید!

دو مصاحبه با زنان عرب خوزستانی نشر آتش ۱۳۹۲

از خوزستان تا شورستان

پیرامون رسوایی و فاجعۀ سد گُتوَند نویسنده: حمید محصص نشر آتش ۱۳۹۴