گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهت گیری استراتژیک

به اشتراک گذاشتن

 گزارش پلنوم ۹ 
سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر
۱۳۹۴