تئوری مارکسیستی و سنتز نوین کمونیسم

گشایش تاریخی توسط مارکس و گشایش بیشتر با کمونیسم نوین
یک چکیدۀ پایه ای

باب آواکیان

گروه مترجمین حزب کمونیست ایران (م ل م)

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۳۹۸

درباره اهمیت علم و به کار بستن آن در بررسی جامعه، سنتز نوین کمونیسم و رهبری باب آواکیان

مصاحبۀ نشریه انقلاب با آردی اسکای بریک

ترجمه ریحانه رهنما با همکاری منیر امیری

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۱۳۹۸

متن سخنرانی باب آواکیان . تابستان ۲۰۱۸

این سخنرانی شامل دو بخش و شش جلسۀ پرسش و پاسخ است که در تابستان ۲۰۱۸ در شهرهای شیکاگو، نیویورک و لس آنجلس صورت گرفت. این سخنرانی ها به زبان انگلیسی با عنوان (Why We Need An Actual Revolution And How We Can Really Make Revolution) در سایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا (revcom.us) در دسترس است.

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) بهار ۱۳۹۸

از اقتصاد و سیاست

نویسنده: ریموند لوتا
ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

کمونیسم نوین

علم، استراتژی، رهبری برای یک انقلاب واقعی و یک جامعه بنیادا نوین در مسیر رهایی واقعی
ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

چالشهای انقلاب سوسیالیستی در آمریکا

معضل، راه حل و چالشهای مقابل ما
باب آواکیان نشر آتش ۱۳۹۶

بر فراز موج نوین کمونیسم

امیر حسن پور
انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

دولت و آزادی

نویسنده: باب آواکیان ترجمه: منیر امیری نشر: اآتش ۱۳۹۳

راهی دیگر

باب آواکیان ترجمه: منیر امیری نشر آتش ۱۳۹۵

پرنده ها نمیتوانند کروکودیل بزایند، اما بشر میتواند افقها را در نوردد

پاره نخست: دولت و انقلاب ترجمه و انتشار: حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۲

کمونیسم: آغاز یک مرحلۀ نوین

مانیفستی از حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی) ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۸۸

سنتز نوین و مسئله زنان

رهایی زنان و انقلاب کمونیستی جهش های بیشتر و گسست های رادیکال
بخش سوم از: تضادهای حل نشده و نیروهای محرکه ی انقلاب (۲۰۰۹)

آجیت: تصویری از پسماندۀ گذشته

نوشته: اسحاق باران و ک.جی.آی ترجمه از واحد ترجمه حزب کمونیست ایران (م ل م) نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۲

سیاست رهایی بخش آلن بدیو کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی

مقاله ای از مجله ی مرزبندیها نشریه ی تئوریک حزب کمونیست انقلابی آمریکا
ریموند لوتا - نایی دونیا - ک. جی. آ

یک درک پایه ای از حزب کمونیست چین

گروه مولف
درک پایه ای از حزب
انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

دو مقاله درباره سنتز نوین باب آواکیان

تجسم دوباره انقلاب و کمونیسم نویسنده: لنی ولف آلن بادیو و کمونیسم نویسنده: ریموند لوتا ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۰

کند و کاو در سنتز نوین کمونیسم

پرسش و پاسخ با رفیق م.پرتو نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۰

مدخلی بر علم انقلاب

لنی ولف ترجمه و انتشار: حزب کمونیست ایران (م ل م) چاپ دوم ۱۳۹۳

خدمات فناناپذیر مائو تسه دون

نوشته: باب آواکیان ترجمه و انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) چاپ دوم ۱۳۹۰