تئوری مارکسیستی و سنتز نوین کمونیسم

دو مقاله از باب آواکیان

پایه مادی انقلاب کمونیستی و روش انجام آن رویکرد استراتژیک به انقلاب و رابطه آن با مسائل اساسی اپیستمولوژی و متد انتشار ۱۴۰۲

مجموعه مقالات باب آواکیان ۲۰۲۰

نویسنده: باب آواکیان ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست لنینیست مائوئیست) سال نشر ۱۴۰۰

آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتا رهایی بخش

بحران عمیق، شکاف های عمق یابنده، چشم انداز جنگ داخلی و انقلابی که فورا لازم است شالوده ای ضروری، نقشه راهی پایه ای برای انقلاب نوشته: باب آواکیان، رهبر انقلابی، مولف کمونیسم نوین. ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م). زمستان ۱۴۰۰

متن مصاحبه سه بخشی با باب آواکیان

در این مصاحبه ها باب آواکیان با حیاتی ترین مسائلی که امروز در مقابل بشریت است کلنجار میرود - با تیزی و روش علمی با خلاقیت و شوخ طبعی و حتا پرفورمانس هنری او با صراحت اوضاع دهشتناکی را که بشریت تجربه میکند ترسیم می کند. اما همچنین نشان می دهد چگونه از طریق انقلاب که برخاستن میلیون ها نفر برای پایان دادن به حیات این سیستم سرمایه داری امپریالیسم است می توانیم آینده وحشتناکی را که در افق پدیدار شده است تغییر دهیم.

کمونیسم نوین

علم، استراتژی، رهبری برای یک انقلاب واقعی و یک جامعه بنیادا نوین در مسیر رهایی واقعی
ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

علم و انقلاب

درباره اهمیت علم و به کار بستن آن در بررسی جامعه، سنتز نوین کمونیسم و رهبری باب آواکیان مصاحبۀ نشریه انقلاب با آردی اسکای بریک ترجمه ریحانه رهنما با همکاری منیر امیری انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۳۹۸

گشایشها

گشایش تاریخی توسط مارکس و گشایش بیشتر با کمونیسم نوین یک چکیدۀ پایه ای باب آواکیان گروه مترجمین حزب کمونیست ایران (م ل م) انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۳۹۸

تاریخ واقعی کمونیسم

نویسنده: ریموند لوتا ترجمه: منیر امیری و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۴

گسست از ایده های کهنه

پیشبرد جنبش انقلابی جهانی: مسائل جهتگیری استراتژیک سخنرانی باب آواکیان درباره خط و مشی جبهه متحد ضد فاشیسم ۱۹۸۴ ترجمه منیر امیری نشر آتش . چاپ دوم ۱۳۹۸

چرا به یک انقلاب واقعی نیاز داریم؟ و چگونه واقعا می‌توانیم انقلاب کنیم؟

متن سخنرانی باب آواکیان . تابستان ۲۰۱۸ انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) بهار ۱۳۹۸

چالشهای انقلاب سوسیالیستی در آمریکا

معضل، راه حل و چالشهای مقابل ما
باب آواکیان نشر آتش ۱۳۹۶

راهی دیگر

باب آواکیان ترجمه: منیر امیری نشر آتش ۱۳۹۵

دولت و آزادی

نویسنده: باب آواکیان ترجمه: منیر امیری نشر: اآتش ۱۳۹۳

سنتز نوین و مسئله زنان

رهایی زنان و انقلاب کمونیستی جهش های بیشتر و گسست های رادیکال
بخش سوم از: تضادهای حل نشده و نیروهای محرکه ی انقلاب (۲۰۰۹)

پرنده ها نمیتوانند کروکودیل بزایند، اما بشر میتواند افقها را در نوردد

پاره نخست: دولت و انقلاب ترجمه و انتشار: حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۲

کمونیسم: آغاز یک مرحلۀ نوین

مانیفستی از حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی) ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۸۸

دو مقاله درباره سنتز نوین باب آواکیان

تجسم دوباره انقلاب و کمونیسم نویسنده: لنی ولف آلن بادیو و کمونیسم نویسنده: ریموند لوتا ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۰

آجیت: تصویری از پسماندۀ گذشته

نوشته: اسحاق باران و ک.جی.آی ترجمه از واحد ترجمه حزب کمونیست ایران (م ل م) نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۲

سیاست رهایی بخش آلن بدیو کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی

مقاله ای از مجله ی مرزبندیها نشریه ی تئوریک حزب کمونیست انقلابی آمریکا
ریموند لوتا - نایی دونیا - ک. جی. آ

کند و کاو در سنتز نوین کمونیسم

پرسش و پاسخ با رفیق م.پرتو نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۰

مدخلی بر علم انقلاب

لنی ولف ترجمه و انتشار: حزب کمونیست ایران (م ل م) چاپ دوم ۱۳۹۳

خدمات فناناپذیر مائو تسه دون

نوشته: باب آواکیان ترجمه و انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) چاپ دوم ۱۳۹۰