تئوری مارکسیستی و سنتز نوین کمونیسم

دو مقاله از باب آواکیان

پایه مادی انقلاب کمونیستی و روش انجام آن رویکرد استراتژیک به انقلاب و رابطه آن با مسائل اساسی اپیستمولوژی و متد انتشار ۱۴۰۲

مجموعه مقالات باب آواکیان ۲۰۲۰

نویسنده: باب آواکیان ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست لنینیست مائوئیست) سال نشر ۱۴۰۰

آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتا رهایی بخش

بحران عمیق، شکاف های عمق یابنده، چشم انداز جنگ داخلی و انقلابی که فورا لازم است شالوده ای ضروری، نقشه راهی پایه ای برای انقلاب نوشته: باب آواکیان، رهبر انقلابی، مولف کمونیسم نوین. ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م). زمستان ۱۴۰۰

کمونیسم نوین

علم، استراتژی، رهبری برای یک انقلاب واقعی و یک جامعه بنیادا نوین در مسیر رهایی واقعی
ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

علم و انقلاب

درباره اهمیت علم و به کار بستن آن در بررسی جامعه، سنتز نوین کمونیسم و رهبری باب آواکیان مصاحبۀ نشریه انقلاب با آردی اسکای بریک ترجمه ریحانه رهنما با همکاری منیر امیری انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۳۹۸

گشایشها

گشایش تاریخی توسط مارکس و گشایش بیشتر با کمونیسم نوین یک چکیدۀ پایه ای باب آواکیان گروه مترجمین حزب کمونیست ایران (م ل م) انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۱۳۹۸

تاریخ واقعی کمونیسم

نویسنده: ریموند لوتا ترجمه: منیر امیری و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۴

گسست از ایده های کهنه

پیشبرد جنبش انقلابی جهانی: مسائل جهتگیری استراتژیک سخنرانی باب آواکیان درباره خط و مشی جبهه متحد ضد فاشیسم ۱۹۸۴ ترجمه منیر امیری نشر آتش . چاپ دوم ۱۳۹۸

چرا به یک انقلاب واقعی نیاز داریم؟ و چگونه واقعا می‌توانیم انقلاب کنیم؟

متن سخنرانی باب آواکیان . تابستان ۲۰۱۸ انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) بهار ۱۳۹۸

چالشهای انقلاب سوسیالیستی در آمریکا

معضل، راه حل و چالشهای مقابل ما
باب آواکیان نشر آتش ۱۳۹۶

راهی دیگر

باب آواکیان ترجمه: منیر امیری نشر آتش ۱۳۹۵

دولت و آزادی

نویسنده: باب آواکیان ترجمه: منیر امیری نشر: اآتش ۱۳۹۳

سنتز نوین و مسئله زنان

رهایی زنان و انقلاب کمونیستی جهش های بیشتر و گسست های رادیکال
بخش سوم از: تضادهای حل نشده و نیروهای محرکه ی انقلاب (۲۰۰۹)

پرنده ها نمیتوانند کروکودیل بزایند، اما بشر میتواند افقها را در نوردد

پاره نخست: دولت و انقلاب ترجمه و انتشار: حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۲

کمونیسم: آغاز یک مرحلۀ نوین

مانیفستی از حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی) ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۸۸

دو مقاله درباره سنتز نوین باب آواکیان

تجسم دوباره انقلاب و کمونیسم نویسنده: لنی ولف آلن بادیو و کمونیسم نویسنده: ریموند لوتا ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۰

آجیت: تصویری از پسماندۀ گذشته

نوشته: اسحاق باران و ک.جی.آی ترجمه از واحد ترجمه حزب کمونیست ایران (م ل م) نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۲

سیاست رهایی بخش آلن بدیو کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی

مقاله ای از مجله ی مرزبندیها نشریه ی تئوریک حزب کمونیست انقلابی آمریکا
ریموند لوتا - نایی دونیا - ک. جی. آ

کند و کاو در سنتز نوین کمونیسم

پرسش و پاسخ با رفیق م.پرتو نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۰

مدخلی بر علم انقلاب

لنی ولف ترجمه و انتشار: حزب کمونیست ایران (م ل م) چاپ دوم ۱۳۹۳

خدمات فناناپذیر مائو تسه دون

نوشته: باب آواکیان ترجمه و انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) چاپ دوم ۱۳۹۰