بذر

نشریه ی بذر در فروردین سال ۱۳۸۴ با یاری فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) و با همکاری چند تن از جوانان متمایل به جنبش ‹‹چپ›› شروع به کار کرد. بذر خود را ‹‹تریبونی برای تبلیغ و ترویج ایده های مارکسیستی در جنبش دانشجوئی›› می دانست. در مجموع تا اسفند ۱۳۸۹ ، ۵۵ شماره از این نشریه، همراه با شش شماره بذر دانش آموزی و ۴ شماره ویژه، و چند جزوه آموزشی و افشاگرانه، منتشر شد. بسیاری از مقالات متنوع و زنده اش کماکان می تواند نقطه رجوعی برای آموزش سیاسی دانشجویان باشد.
در سر مقاله شماره اول تحت عنوان ‹‹چرا بذر؟›› می نویسد:
‹‹امروز جنبش دانشجوئی وارد مرحله تازه ای از حیات خود شده است؛ بسیاری از جوانان مترقی ایده های رفرمیستی را به زباله دان تاریخ سپرده اند. گرایش خودجوش دانشجویان در گوشه و کنار کشور به سوی تفکرات رادیکال و چپ به طرز قابل توجه ای در حال فزونی است. … بزرگترین خلا در این جنبش پراکندگی فکری و عدم هماهنگی فعالین چپ می باشد … دست اندر کاران بذر به سهم خود در صدد پر کردن این خلا و ارائه اخبار و تحلیل های درست به جنبش دانشجوئی هستند. …›› و می گوید نشریه بذر سعی می کند: ‹‹ تریبونی باشد برای تبلیغ و ترویج ایده های مارکسیستی در میان دانشجویان و به بالا بردن سطح تئوریک و آگاهی های سیاسی آنان کمک کند. منعکس کننده مبارزات رادیکال دانشجویان باشد و از آن ها حمایت کند. مبلغ اتحاد جنبش دانشجوئی با جنبش کارگران، معلمان، زنان، ملل و خلق های ستم دیده و سایر زحمتکشان شهر و روستا باشد. فعالانه به دفاع از روشنگری علمی و مقابله با خرافات مذهبی بپردازد و سنت های پوسیده را به مصاف بطلبد. مبلغ جنبش آنتی گلوبالیزاسیون سرمایه داری و جنبش چپ در سطح بین المللی باشد و زمینه های همکاری دانشجویان ایرانی را با این جنبش ها فراهم آورد. حلقه گم شده ی میان نسل کنونی با نسل قبلی چپ را بازسازی کند و با دیدگاهی پویا و نقاد تجارب جنبش چپ ایران و جهان را در اختیار نسل جدید بگذارد. نقش فعالی در نقد مکاتب ضد مارکسیستی که امروزه در میان دانشجویان مطرح است بر عهده گیرد. دیدگاه های مختلف جنبش چپ را به دانشجویان معرفی کند و به دور از هیاهوی سکتاریستی به بحث و مناظره ی علمی میان آنان دامن زند. از کوشش در جهت اتحاد میان آزادی خواهان، نیروهای رادیکال و مترقی کوتاهی نکند.››