قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

به اشتراک گذاشتن

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران 
(پیش‌نویس پیشنهادی)
حزب کمونیست ایران (م ل م)
برای تصور جامعه نوین سوسیالیستی، برای تصور جامعه عاری از بهره کشی و ستم، سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را بخوانید و آنرا در میان توده ها تبلیغ کنید.