استراتژی راه انقلاب در ایران

به اشتراک گذاشتن

سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی است که در اردیبهشت ۱۳۹۶( مه ۲۰۱۷) در اختیار اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه های حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب آن را مورد بازبینی قرار داد و با توجه به نظرات دریافت شده اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند .
پاییز ۱۳۹۷-۲۰۱۸