آثار کلاسیک مارکسیستی

lenin
لنین
 • مجموعه آثار
 • امپریالیسم - بالاترین مرحله سرمایه داری
 • انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد
مائو تسه دون
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد اول
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد دوم
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد سوم
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد چهارم
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد پنجم
 • درباره تضاد
 • درباره دموکراسی نوین
 • پنج اثر صدر مائو تسه دون
 • درباره مسئله حل صحیح تضاد های درون خلق
 • مجموعه ۹ تفسیر
 • سانترالیسم دموکراتیک
 • ۶ اثر نظامی