آثار کلاسیک مارکسیستی

کارل مارکس و انگلس
 • آنتی دورینگ ۱
 • آنتی دورینگ ۲
 • آنتی دورینگ ۳
 • آنتی دورینگ ۴
 • آنتی دورینگ ۵
 • اسناد انترناسیونال اول
 • نقد برنامه گوتا و دو نامه
 • مبارزات طبقاتی در فرانسه ۱۸۴۸ - ۱۸۵۰
 • هیجدهم برومر لوئی بناپارت
 • ایدئولوژی آلمانی
 • درباره تکامل مادی تاریخ
lenin
لنین
 • مجموعه آثار
 • امپریالیسم - بالاترین مرحله سرمایه داری
 • انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد
مائو تسه دون
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد اول
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد دوم
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد سوم
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد چهارم
 • منتخب آثار مائو تسه دون جلد پنجم
 • درباره تضاد
 • درباره دموکراسی نوین
 • پنج اثر صدر مائو تسه دون
 • درباره مسئله حل صحیح تضاد های درون خلق
 • مجموعه ۹ تفسیر
 • سانترالیسم دموکراتیک
 • ۶ اثر نظامی