تاریخ جنبش کمونیستی

تاریخ واقعی کمونیسم

نویسنده: ریموند لوتا
ترجمه: منیر امیری و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۴

نیمی از آسمان

درباره رهایی زنان در چین نویسنده: کلودی بوروایل ترجمه: منیر امیری نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۹۹۷

و مائو پنجمی بود

نویسنده: ریموند لوتا ترجمه و انتشار: حزب کمونیست ایران (م ل م) چاپ دوم ۱۳۹۲

بر فراز موج نوین کمونیسم

امیر حسن پور
انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

از آهن مذاب تا گدازۀ خشک

درباره هنر و ادبیات شوروی از ۱۹۱۷ تا ۱۹۶۰ نویسنده: باربد کیوان انتشار حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۱

دو دهه شورش دو دهه بیداری: ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰

نویسنده: حمید صورتگر نشر: تجربه ۱۳۹۰

آنان آغازگران بودند

گذری بر جنگ انقلابی در پرو نویسنده: رویا زمانی نشر تجربه ۱۳۸۹

بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی

مصوب دومین کنفرانس احزاب و سازمانهای جنبش انقلابی انترناسیونالیستی ۱۹۸۴