تاریخ جنبش کمونیستی

تاریخ واقعی کمونیسم

نویسنده: ریموند لوتا
ترجمه: منیر امیری و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۴

نیمی از آسمان

درباره رهایی زنان در چین نویسنده: کلودی بوروایل ترجمه: منیر امیری نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۹۹۷

و مائو پنجمی بود

نویسنده: ریموند لوتا ترجمه و انتشار: حزب کمونیست ایران (م ل م) چاپ دوم ۱۳۹۲

بر فراز موج نوین کمونیسم

امیر حسن پور
انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

از آهن مذاب تا گدازۀ خشک

درباره هنر و ادبیات شوروی از ۱۹۱۷ تا ۱۹۶۰ نویسنده: باربد کیوان انتشار حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۱

دو دهه شورش دو دهه بیداری: ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰

نویسنده: حمید صورتگر نشر: تجربه ۱۳۹۰

آنان آغازگران بودند

گذری بر جنگ انقلابی در پرو نویسنده: رویا زمانی نشر تجربه ۱۳۸۹

بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی

مصوب دومین کنفرانس احزاب و سازمانهای جنبش انقلابی انترناسیونالیستی ۱۹۸۴

قطعنامه درباره سوالات معینی دربارۀ تاریخ حزب کمونیست چین

مصوب ششمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ۲۰ آوریل ۱۹۴۵

گسست از ایده های کهن

پیشبرد جنبش انقلابی جهانی: مسائل جهتگیری استراتژیک سخنرانی باب آواکیان درباره خط و مشی جبهه متحد ضد فاشیسم ۱۹۸۴ ترجمه منیر امیری نشر آتش . چاپ دوم ۱۳۹۸

زندگی حماسی چیان چن

از نشریه جهانی برای فتح ترجمه از اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران)

واقع بین باش، آنچه ممکن نیست را طلب کن

جنبش مه ۶۸ و مائوئیسم مصاحبه با رفیق امیر حسنپور انتشارات نشریه دانشجویی بذر ۱۳۸۸

نورمن بسیون در چین

نوشتۀ چانگ چیه چنگ ترجمه سیروس ماهان تاریخ نشر ۲۰۱۴ ناشر سیروس ماهان

یک درک پایه ای از حزب کمونیست چین

گروه مولف
درک پایه ای از حزب
انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

دوران زمامداری برژنف: ظهور یک قدرت امپریالیستی

زندگی نامۀ یک مومیایی از نشریۀ کارگر انقلابی (RW) ارگان حزب کمونیست انقلابی آمریکا ۱۹۸۲ ترجمه و انتشار چاپ اول از اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) ۱۳۶۶ باز نشر از انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) زمستان ۱۳۹۹

خدمات فناناپذیر مائو تسه دون

نوشته: باب آواکیان ترجمه و انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) چاپ دوم ۱۳۹۰