جهانی برای فتح

جهانی برای فتح

جهانی برای فتح مجله تئوریکی بود که با الهام از جنبش انقلابی انترناسیونالیستی Revolutionary Internationalist Movement از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۶ در ۳۲ شماره منتشر شد. تمام وقایع مهم جهان و کشورهای مختلف از ۵ قاره و مسائل جنبش کمونیستی بین المللی در آن مورد تجزیه و تحلیل و چالش قرار می گرفت. این مجله به طور منظم به فارسی نیز ترجمه و منتشر می شد. متاسفانه تمامی ۳۲ شماره چاپ شده در نسخه ی الکترونیک موجود نیست. برای دست یافتن به نسخه های انگلیسی و برخی نسخه های اسپانیائی این مجله می توانید به آدرس های اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://www.bannedthought.net/International/RIM/index.htm

http://library.redspark.nu/A_World_To_Win:_Unofficial_magazine_associated_with_RIM