جهانی برای فتح

جهانی برای فتح

مجله ای تئوریک که با الهام از جنبش انقلابی انترناسیونالیستی Revolutionary Internationalist Movement منتشر می شد: از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۶ در ۳۲ شماره. تمام وقایع مهم جهان و کشورهای مختلف از ۵ قاره ی جهان و مسائل جنبش کمونیستی بین المللی در آن مورد تجزیه و تحلیل و چالش قرار می گرفت. این مجله به طور منظم به فارسی نیز منتشر می شد و در نوع خود بی نظیر بود. متاسفانه تمام مقالات درج شده در ۳۲ شماره در نسخه ی الکترونیک موجود نیست و در این جا اهم مقالات را ملاحظه می کنید. برای دست یافتن به نسخه های انگلیسی و برخی نسخه های اسپانیائی این مجله می توانید به آدرس های اینترنتی زیر مراجعه کنید:

سنتز نوین و مسئله زنان

رهایی زنان و انقلاب کمونیستی جهش های بیشتر و گسست های رادیکال
بخش سوم از: تضادهای حل نشده و نیروهای محرکه ی انقلاب (۲۰۰۹)

کمونیسم و مساله زنان جهت گیری های نوین

نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

سیاست رهایی بخش آلن بدیو کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی

مقاله ای از مجله ی مرزبندیها نشریه ی تئوریک حزب کمونیست انقلابی آمریکا
ریموند لوتا - نایی دونیا - ک. جی. آ

یک درک پایه ای از حزب کمونیست چین

گروه مولف
درک پایه ای از حزب
انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

از اقتصاد و سیاست

نویسنده: ریموند لوتا
ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

کمونیسم نوین

علم، استراتژی، رهبری برای یک انقلاب واقعی و یک جامعه بنیادا نوین در مسیر رهایی واقعی
ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

چالشهای انقلاب سوسیالیستی در آمریکا

معضل، راه حل و چالشهای مقابل ما
باب آواکیان نشر آتش ۱۳۹۶

بر فراز موج نوین کمونیسم

امیر حسن پور
انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

سنتز نوین و مسئله زنان

رهایی زنان و انقلاب کمونیستی جهش های بیشتر و گسست های رادیکال
بخش سوم از: تضادهای حل نشده و نیروهای محرکه ی انقلاب (۲۰۰۹)

کمونیسم و مساله زنان جهت گیری های نوین

نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

سیاست رهایی بخش آلن بدیو کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی

مقاله ای از مجله ی مرزبندیها نشریه ی تئوریک حزب کمونیست انقلابی آمریکا
ریموند لوتا - نایی دونیا - ک. جی. آ

یک درک پایه ای از حزب کمونیست چین

گروه مولف
درک پایه ای از حزب
انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)