زنان

زنان در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی)

از انتشارات حزب کمونیست ایرات (م ل م) اسفند ۱۳۹۹

مجموعه مقالات «زنان و انقلاب»

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) به مناسبت هشت مارس ۱۴۰۲

سنتز نوین و مسالۀ زنان

رهایی زنان و انقلاب کمونیستی، جهشهای بیشتر و گسستهای رادیکال نوشته: باب آواکیان  ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)  ۱۳۹۳

«صنعتی شدن» بهره کشی جنسی، جهانی شدن امپریالیستی و سقوط به اعماق جهنم

نوشته: ریموند لوتا گروه مترجمین حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۴۰۰

کمونیسم و مساله زنان؛ جهتگیری های نوین

نویسنده: امید بهرنگ ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۰

جنبش کمونیستی و مسالۀ زن؛ تجربه ها و نقدها

نوشته: امید بهرنگ ترجمه و نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۸۹

و ما انکار خدای شان بودیم

زنان زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۶

نیمی از آسمان

درباره رهایی زنان در چین سوسیالیستی نوشته: کلودی بوروایل ترجمه منیر امیری انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)

سرنگونی نظام پدرسالار جمهوری اسلامی گامی فوری در راه رهایی زنان

در نقد کمپین یک میلیون امضا و فمنیسم اسلامی نوشته: مریم جزایری انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۸۹

با زبان آتش

نگاهی به زندگی اولریکه ماینهوف نوشته: آیناز توکلی نشر آتش ۱۳۹۱

رقص در گردباد

نگاهی به زندگی تینا مودوتی نوشته: آیناز توکلی نشر فردا ۱۳۸۸

بر اسبِ بی پروای رویا

نگاهی به زندگی الکساندر کولنتای نوشته: آیناز توکلی نشر فردا ۱۳۸۹