سربداران

پرنده نوپرواز

گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۸۳

و ما انکار خدای شان بودیم

گفتگو با زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آناهیتا رحمانی، اشرف غیاثی، ستاره کیانوش، سوسن گلمحمدی، منیره حقیقتخواه انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۶

اسناد تاریخی قیام آمل

مبارزات خطی در جمعبندی از نبرد مسلحانۀ سربداران اسنادی از رفقا بهروز فتحی، علی چهارمحالی، کامران منصور و ... انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) بهمن ۱۴۰۰

با سلاح نقد

جمعبندی از گذشته اتحادیه کمونیستهای ایران ۱۳۶۵

مارکسیست لنینیستها و مشی چریکی

سیامک زعیم انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) چاپ دوم ۱۳۹۳ چاپ اول از انتشارات سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) ۱۳۸۲

ادای دین به یک رهبر کمونیست برجسته

نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۳

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک

سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) آذر ۱۳۹۴

چهار گفتار فلسفی

در پرتو بررسی انتقادی خط و پراتیک اتحادیه کمونیستهای ایران از اسناد درونی اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران) انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۰

وحدت. مسئله مرکزی و محوری. نیروهای م – ل

اتحادیه کمونیستهای ایران، اتحادیه انقلابی برای رهایی کار، پیوند، مبارزان راه آزادی طبقه کارگر، مبارزین آزادی طبقه کارگر بهمن ۱۳۵۸

درباره تئوری رویزیونیستی سه جهان

اتاحدیه کمونیستهای ایران

گزارشی از سومین شورای اتحادیه کمونیست های ایران

اتحادیه کمونیستهای ایران بهار ۱۳۵۹

طرز تهیه و کار با مواد منفجره

اتحادیه کمونیستهای ایران دی ۱۳۵۸

پاسخی به نبرد خلق

اتحادیه کمونیستهای ایران

در پیرامون جزوه «در پاسخ یک سکوت» و نویسنده اش

اتحادیه کمونیستهای ایران دی ۱۳۵۹

کرنش به خودرویی

درباره مشی سیاسی سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور نوشته: سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) انتشارات سازمان انقلابیون کمونیست پاییز ۱۳۵۳

آنچه در برابر ما است

نوشته سازمان انقلابیون کمونیست بهمن ۱۳۵۱

جنبش کارگری ایران (تاریخچه و بررسی مختصر)

نوشته سازمان انقلابیون کمونیست آبان ۱۳۵۰

سخنی با پویندگان راه انقلاب انتقادی بر مشی چریکی

نوشته: پویا انتشارات سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) تابستان ۱۳۵۴

صدر ما هوشی مین

سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) ۱۳۵۲

پیدایش سرمایه داری. بخش اول

سازمان انقلابیون کمونیست (م ل)

سلسله مقالات آموزش کارگران. دفتر اول

استثمار کارگران سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) اسفند ۱۳۵۳

سلسله مقالات آموزش کارگران. دفتر دوم

کالا، کار سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) اردیبهشت ۱۳۵۴

سوسیال امپریالیسم شوروی در خاورمیانه

سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) ۱۳۵۳

مارکسیست لنینیستها و. مشی چریکی

سیامک زعیم سازمان انقلابیون کمونیست ۱۳۵۳

معرفی هشت هزار نفر خائن ساواک به پیشگاه ملت ایران

اتحادیه کمونیست های ایران دی ۱۳۵۸

به یاد رفیق مائو تسه دون

ضمیمه نشریه کمونیست، نشریۀ سیاسی-تئوریک اتحادیه کمونیستهای ایران دور دوم شمارۀ ۱. بهمن ۱۳۵۵