سربداران

پرنده نوپرواز

گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۸۳

و ما انکار خدای شان بودیم

گفتگو با زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آناهیتا رحمانی، اشرف غیاثی، ستاره کیانوش، سوسن گلمحمدی، منیره حقیقتخواه انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۶

چهار گفتار فلسفی

در پرتو بررسی انتقادی خط و پراتیک اتحادیه کمونیستهای ایران از اسناد درونی اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران) انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۰

با سلاح نقد

جمعبندی از گذشته اتحادیه کمونیستهای ایران ۱۳۶۵

مارکسیست لنینیستها و مشی چریکی

سیامک زعیم انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) چاپ دوم ۱۳۹۳ چاپ اول از انتشارات سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) ۱۳۸۲

ادای دین به یک رهبر کمونیست برجسته

نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) ۱۳۹۳

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک

سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) آذر ۱۳۹۴