هنر و ادبیات

به اشتراک گذاشتن

گفتگو با یکی از رفقای دست اندرکار فعالیتهای هنری

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۱۳۸۴

درباره هنر و ادبیات شوروی از ۱۹۱۷ تا ۱۹۶۰ نویسنده: باربد کیوان انتشار حزب کمونیست ایران (م ل م) ۱۳۹۱

اشعار رفیق زنده یاد مینا حقشناس

انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)

۱۳۹۰