کتابخانه

به اشتراک گذاشتن

گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) بهار ۱۳۸۳

مارکسیست لنینیستها و مشی چریکی

نویسنده:سیامک زعیم نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)۱۳۹۲ چاپ اول: انتشارات سازمان انقلابیون کمونیست ۱۳۵۲

ادای دین به یک رهبر کمونیست برجسته

نشر: انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)۱۳۹۲

و ما انکار خدای شان بودیم

گفتگو با زنان زندانی سیاسی دهه شصت انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری های استراتژیک

گزارشی از پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب کمونیست یاران (م ل م) آذر ۱۳۹۴