رفیق اصغر امیری

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه
رفیق اصغر امیری (کاک پرویز): از بینانگزاران گروه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر، مسئول تشکیلات اتحادیه در کرمانشان. عضو شورای رهبری سربدران، مسئول سیاسی گروه امین اسدی در جنگل.رفیق اصغر از سازماندهندگان تظاهرات تاریخی و به یاد ماندنی اول ماه می سال ۵۸ در کرمانشان بود. او نقش مهمی در تامین تدارکات تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان در سالهای ۵۸ و ۵۹ داشت و نقش تعیین کننده ای در بسیج رفقای کرمانشان برای پیشبرد طرح قیام سربداران داشت. پس از درگیری گزنه سرا و شرایط دشواری که رفقای باقیمانده با آن روبرو بودند رفیق اصغر نقش موثری در حفظ وحدت سیاسی گروه ایفا کرد. رفیق اصغر درپاییز سال ۶۲ در پی پیگردهای ادامه دار دشمن دستگیر شد و در سال ۶۳ به جوخه اعدام سپرده شد.