فایل صوتی کتاب و ما انکار خدای شان بودیم

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

فایل صوتی کتاب و ما انکار خدای شان بودیم، زنان زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) اسفند ۱۳۹۸

مقدمه ناشر صفحات ۱۱-۲۸

گفتگو با رفیق آناهیتا رحمانی صفحات ۲۹-۷۹

گفتگو با رفیق اشرف غیاثی صفحات ۸۰-۱۰۸

گفتگو با رفیق ستاره کیانوش صفحات ۱۰۹-۱۶۸

گفتگو با رفیق سوسن گلمحمدی صفحات ۱۶۹-۱۹۳

گفتگو با رفیق منیره حقیقتخواه صفحات ۱۹۴-۲۳۲