پرندۀ شالیزار

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

«به نام پدر، پسر و روح القدس»

داس، بیضه، تستسترون.

پرنده ای خواب شالیزار میدید

وقتی به خون نشست

و پدر

نام خدای ک.. را زمزمه میکرد

که «زنان کِشتزار شمایند»

کُشتزار شمایند…

به عاریت گرفته است باد

رویای پرنده ای که جرمش خواب شالیزار بود

و انبوه قَضیبهای برافراشتۀ قبیله

مجریان کلام خدایانند که «الرجالُ قَوَّمونَ عَلی النساء».

پرنده خفته است

تمام تیغهای نعوظ کردۀ شهر بوی آیات خدا را میدهند

و پرندۀ کوچک دیگری

به رویای شالیزار خیره میشود.

الف. صحاف ۶ خرداد ۹۹