پنج کتاب از دوران انقلاب فرهنگی پرولتری چین (۱۹۶۶-۱۹۷۶)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

یکی از فرازهای بلند و دستاوردهای انقلاب فرهنگی پرولتری در چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) تلاش برای کاهش تضاد میان کار بدنی و کار فکری در جامعه بود. به این منظور، کارزارهای بزرگ برای آموزش مارکسیسم، علم، ادبیات، هنر، تاریخ، سیاست و تئوری به توده های کارگران، دهقانان و روستاییان توسط گاردهای سرخ و کادرهای حزب کمونیست به راه افتاد. این کارزارها بعضا به انتشار جزوات یا کتابهای نظری در موضوعات مختلف منجر میشدند.

در اینجا لینک چند کتاب معروف تدوین شده در سالهای انقلاب فرهنگی که به فارسی هم ترجمه و منتشر شده اند را آورده ایم. این آثار اگرچه در آن مقطع خود، جزو بلندترین دستاوردهای فکری و نظری جنبش کمونیستی بودند، اما مهر و نشان زمانۀ خود را دارند و علم کمونیسم (مارکسیسم) امروزه با سنتز نوین کمونیسم تکامل و جهش پیدا کرده است. برای دریافت منابع اصلی سنتز نوین کمونیسم به بخش سنتز نوین کتابخانۀ وبسایت ما رجوع کنید.