«اتحاد شوروی» سوسیالیست یا سوسیال-امپریالیست»؟ کتابی دربارۀ اقتصاد سوسیالیستی

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مقدمۀ ناشر فارسی

این کتاب ترجمۀ جلد دوم مباحثاتی است که در کنفرانسی که در بهار سال ۱۹۸۳ به ابتکار حزب کمونیست انقلابی آمریکا در شهر نیویورک در مورد ماهیت اقتصادی، سیاسی و بین المللی اتحاد شوروی بعد از سال ۱۹۵۶ برگزار شد، مورد بحث و جدل و پرسش و پاسخ قرار گرفت. جلد نخست مقالات ارائه شده توسط طرفین بحث به کنفرانس بود و جلد دوم به مناظره میان دو سخنران اصلی کنفرانس (ریموند لوتا و آلبرت ژیمناسکی) اختصاص پیدا کرد.

عاین کتاب ترجمه ای است از:

Lotta, Ramond VS. Albert Szymanski (1983) The Soviet Union: Socialist or Social-Imperialist? Part two: The questions is joined. Chicago. RCP Publications

اتحاد شوروی از انقلاب اکتبر  ۱۹۱۷ تا کنگرۀ بیستم حزب کمونیست در سال ۱۹۵۶، با تمام کاستی ها، کمبودها و اشتباهات فرعی یا جدی­اش یک جامعه و دولت سوسیالیستی بود. اما پس از مصوبات کنگرۀ بیستم به یک کشور سرمایه داری دولتی و امپریالیستی تبدیل شد که فقط نام «سوسیالیسم» و «کمونیسم» را یدک میکشید. از این رو در جنبش نوین کمونیستی به «سوسیال-امپریالیست» مرسوم شدند.

اگر چه از این کنفرانس و انتشار کتاب، سی و چند سال میگذرد و شوروی سوسیال-امپریالیست (۱۹۵۶-۱۹۹۱) و بلوک شرق فروپاشیدند، اما مباحث طرح شده توسط رفیق ریموند لوتا در مورد چیستی اقتصاد سوسیالیستی و رئوس نقد وی به شوروی امپریالیستی دارای اهمیت بسیارند.

ریموند لوتا اقتصاد دان، تاریخ پژوه و از مبلغین سنتز نوین کمونیسم است که تاکنون کتابهای زیادی از وی به فارسی توسط انتشارات حزب ما ترجمه و منتشر شده است. لینک برخی از کتابهای وی را در زیر میتوانید دانلود کنید: